Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2018, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

ROIDno-2019-794

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tarkastuslautakunta saattaa valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen allekirjoittaman tilinpäätöksen (liite 1) sekä kokouksessa jaettavan tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 (merkitään liitteeksi 2).

Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Mikäli tilintarkastajan laatimaan tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilivelvolliseen kohdistuva muistutus, edellyttää se ennen valtuuston tilinpäätöskäsittelyä tarkastuslautakunnalta toimenpiteitä Kuntalain 125§:ssä säädetyllä tavoin.

Mikäli tilintarkastaja puoltaa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä, esityksenä tulee olemaan että:

 • Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen allekirjoittaman vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen 2018 kohdistuvan tilintarkastuskertomuksen  (liite 2) kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi, ja että
 • kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen
 • kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kokouksessa annettu päätösehdotus

Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen allekirjoittaman vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen 2018 kohdistuvan tilintarkastuskertomuksen (liite 2) kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastaja esittää 22.5.2019 laaditussa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta esittää, että

- kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen, ja että

- kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

 

Tarkastuslautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo15.45-15.58.

Valmistelija

 • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta saattaa kaupunginhallituksen allekirjoittaman vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 1) sekä tilintarkastajan laatiman vuoteen 2018 kohdistuvan tilintarkastuskertomuksen (liite 2) kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastaja esittää 22.5.2019 laaditussa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta 22.5.2019 § 66 esittää kaupunginvaltuustolle, että

 • kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen, ja että
 • kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Päätös

Tilintarkastaja Tapio Raappana esitteli tarkastuskertomuksen. Tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki esitteli arviointikertomuksen.

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:

 • Susanna Junttila (Kesk.)
 • Terhi Heikkilä (SDP)
 • Sanna Luoma (Kok.)
 • Kalervo Björkbacka (PS)
 • Anna Suomalainen (Vihreät)
 • Raimo Miettunen (KD)
   

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jaakko Huttunen käytti tarkastuslautakunnan puheenvuoron.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Hannu Ovaskainen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00. Maija Pirttijärvi poistui klo 18.10. Minna Muukkonen valtuuston varajäsenenä siirtyi vammaisneuvoston puheenjohtajan roolista valtuutetun tehtävää hoitamaan.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi