Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tilaliikelaitoksen toiminnan uudelleen organisointi

ROIDno-2019-1724

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi
Antti Määttä, vt. henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 21.5.2007, 58 § päättänyt, että silloisesta tilapalveluyksiköstä muodostettiin johtokunnan alaisuudessa toimiva liikelaitos 1.1.2008 alkaen. Liikelaitoksen edellyttämä johtokunta lisättiin hallinto- ja johtosäännön toimielinluetteloon. Tilaliikelaitokseen siirrettiin tasearvosta kaupungin omistamat toimitilat ja rakennukset. Tilahallinnan uudelleen organisointia on käsitelty osana talouden ja toiminnan uudistamisohjelmaa  mm. seuraavissa toimielinten kokouksissa liikelaitoksen johtokunta 14.1.2019 ja 30.1.2019, kaupunginhallitus 11.2.2019 ja kaupunginvaltuusto 18.2.2019.

Liikelaitoksen toiminnan aikana liikelaitoksen hallinnoimien tilojen ja rakennusten määrä on vähentynyt merkittäväksi ja kaupunginvaltuuston päättämien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kaupungin toimintojen tarvitsemien tilojen uudisrakentamisesta on vastannut Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy tai tilat on hankittu leasingrahoitukseen perustuvalla elinkaarimallilla tai vuokrasopimukset kilpailuttamalla.

Tilaliikelaitoksen tehtävä jäljellä olevan rakennuskannan osalta liiketoimintamuodossa ei ole enää perusteltua, vaan kaupungin on jatkossa keskityttävä rakekennus- ja kiinteistöomaisuuden jalostamiseen ja tehostamiseen. Tavoitteena on perustaa kaupungin tilaomaisuutta kehittävä ja hallinoiva yksikkö kaupunginhallituksen alaisuuteen, jossa kehitään ja jalostetaan kiinteistöomaisuutta kaupungin palveluverkko- ja kehittämistavoitteiden mukaisesti. Tilaliikelaitos on tarkoitus purkaa siten, että toiminta jatkuu kaupunginhallituksen alaisessa laskennallisessa taseyksikössä. Muutosta on valmisteltu yhteistyössä tilaliikelaitoksen johdon ja hallinnon sekä Rovaseudeun Kaupunkikiinteistöt Oy:n kanssa. Jotta valmistelussa voidaan siirtyä tältä osin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman täyntäntöönpanoon ja toimenpiteisiin kuten vuoden 2020 talousarviomuutosten valmisteluun on asiasta tehtävä kaupunginvaltuuston päätös.

Asiaa on käsitelty yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla Tilaliikelaitoksen työpaikkakokouksessa 28.5. sekä 29.5. yhteistyötoimikunnassa ja henkilöstön edustajien kanssa käydyssä yhteistoimintaneuvottelussa. Henkilöstöllä tai sen edustajilla ei ollut huomautettavaa suunnitellusta tilaliikelaitoksen lakkauttamisesta ja organisoimisesta kaupunginhallituksen alaiseksi taseyksiköksi. Mahdolliset myöhemmin päätettävät organisointiin ja tehtäväjärjestelyihin liittyvät muutokset edellyttävät uutta yhteistoimintalain mukaista käsittelyä henkilöstön ja sen edustajien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että tilaliikelaitoksen toiminta kuntalain 65 §:n mukaisena liikelaitoksena lakkaa 1.1.2020 alkaen ja toiminta organisoidaan kaupunginhallituksen alaiseksi taseyksiköksi. Tarkemmasta toiminnan organisoinnista ja tehtäväjärjestelyistä päättää kaupunginhallitus, tarvittavat muutokset hallintosääntöön esitetään valtuustolle päätettväksi hallintösäännön kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 10.6.2019 § 202 esittää valtuustolle, että tilaliikelaitoksen toiminta kuntalain 65 §:n mukaisena liikelaitoksena lakkaa 1.1.2020 alkaen ja toiminta organisoidaan kaupunginhallituksen alaiseksi taseyksiköksi. Tarkemmasta toiminnan organisoinnista ja tehtäväjärjestelyistä päättää kaupunginhallitus, tarvittavat muutokset hallintosääntöön esitetään valtuustolle päätettväksi hallintösäännön kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:

  • Heikki Luiro (Kesk.)
  • Veli-Matti Kilpimaa (Kok.)
  • Aatos Nätynki (Vas.)
  • Miikka Keränen (Vihreät)
     

Aatos Nätynki esitti Jaakko Huttusen, Terhi Heikkilän, Tiina Outilan, Miikka Keräsen, Raimo Miettusen ja Harri Rapon kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asian palauttamisesta on tehty kannatettu päätösesitys, joten asian palauttamisesta on äänestettävä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat asian käsittelyn kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat asian palauttamisen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 Jaa -ääntä ja 19  Ei -ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää ja poissa oli kuusi (6), Liite 1.

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Evilla Lumme poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 20.47.

Tiedoksi

Liikelaitoksen johtokunta, Controller, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi