Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vuoden 2019 talousarvion 1. osavuosikatsaus

ROIDno-2019-1764

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, sirkka.lankila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus antaa toimielimille toiminta- ja talousraportointia koskevat ohjeet ja toimittaa kaksi kertaa vuodessa valtuustolle talousarvion osavuosikatsaukset. Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tulee seurata ja valvoa toimialansa toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumista sekä huolehtia osaltaan toiminnan raportoinnista ja päätösten noudattamisesta. Lautakunnat käsittelevät talousarvionsa toteutumista koskevat toiminta- ja talousraportit kuukausittain.

Kuluvan vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.- 30.4. ja käsitellään aikataulun mukaan kesäkuun valtuustossa. Toinen osavuosikatsaus laaditaan ajalta 1.1.- 31.8. ja käsitellään lokakuun valtuustossa.

Osavuosikatsaus sisältää koko kaupunkia koskevat talous- ja toimintaraportit sekä erillisenä liitteenä olevan konserniraportin.

Rovaniemen kaupungin toimintakate kasvoi vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 4,5 prosenttia. Määrärahoja käytettiin 5,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Suurimmat kasvut ovat henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja vuokrissa.

Kilpailukykysopimuksen verovähennykset ja valtionosuusleikkaukset näkyvät edelleen verorahoituksen kertymässä. Valtionosuudet ovat laskeneet 0,1 prosenttia eli 0,02 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Verotulotilitysten lasku on ollut 2,6 prosenttia eli 2,2 miljoonaa euroa. On kuitenkin huomattava, että tilitysten aikataulu ei täysin noudata viimevuotista aikataulua, joten summat eivät tältä osin ole vertailukelpoisia. Valtionosuudet ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti ja veroja saataneen noin 0,8 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Koska tulorahoituksen kertymä ei alkuvuonna ole kyennyt kattamaan toteutuneiden menojen kasvua, on vuosikate tässä vaiheessa miinuksella 8,3 miljoonaa euroa. Poistoja on kirjattu huhtikuun loppuun mennessä 4,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on neljän kuukauden jälkeen -12,9 miljoonaa euroa.

Investointien nettototeutuma huhtikuun lopussa oli -2,0 miljoonaa euroa. Määrärahoista on käytetty 8,4 prosenttia.  Lainakanta on kasvanut 42,0 miljoonaa euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on ollut alkuvuonna 10,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Investointimäärärahojen osalta ei ole raportoitu ylitysuhkaa.

Merkittävät konserniyhtiöt eivät ole raportoineet olennaisista poikkeamista valtuuston tavoitteisiin nähden. Tarkemmin konserniyhteisöistä raportoidaan erillisessä konserniraportissa.

Koko kaupungin osalta tavoitellaan 9,1 miljoonan euron alijäämäistä tulosta ja 3,1 miljoonan euron positiivista vuosikatetta. Osavuosikatsauksen perusteella voidaan todeta, että talousarvio on toteutumassa suunniteltua heikompana, eikä määrärahaylityksille ole osoitettavissa riittävää katetta. Tämän johdosta on kaikilla toimialoilla pitäydyttävä tiukasti talousarviossa ja huolehdittava siitä, että taloudenhoidossa noudatetaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamia talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

  1. Kaupunginhallitus päättää esittää liitteenä olevan osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.
  2. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat esityksen toimenpiteistä vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseksi 23.8.2019 mennessä.
  3. Talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään kaupunginhallituksessa 2.9.2019 ja tuodaan päätettäväksi syyskuun valtuustoon.
  4. Kaupunginhallitus kehottaa kaikkia toimialoja pitäytymään tiukasti talousarviossa ja huolehtimaan siitä, että taloudenhoidossa noudatetaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamia talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Päätös

Kaupunginjohtaja esitteli osavuosikatsauksen. Kaupunginhallitus kuuli asiassa myös kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja talousarviopäällikkö Sirkka Lankilaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.24 - 14.45.

Valmistelija

  • Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, sirkka.lankila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 10.6.2019 § 200 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoi toiminnan ja talouden uudistamisohjelman valmistelutilanteesata.

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

  • Sanna Karhu (Kesk.)
  • Terhi Heikkilä (SDP)
  • Jorma Kuistio (Vihreät)
     

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Sakke Rantala poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 20.04 ja Riitta-Maija Hokkanen klo 20.34 ja Matti Pöykkö klo 20.35.

Tiedoksi

Talousarviopäällikkö, controller

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi