Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontit 9-9011-6, 9-9012-6 ja -10, 9-9029-2 ja -3 sekä katu- teollisuusraide ja virkistysalueet, Suosiola

ROIDno-2017-1322

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 18.4.2017

Napapiirin Energia ja Vesi Oy hakee asemakaavan muutosta Suosiolan
voimalaitoksen ja lähiympäristön alueelle. Tarkoituksena on laajentaa
nykyistä voimalaitosaluetta. Tontilla 9-9011-6 olevaa rakennusta on tarkoitus
hyödyntää varastokäytössä. Tontin 9-9012-6 alueelle rakennettaisiin uusia
energiatuotantoon liittyviä toimitiloja. Voimalaitosalueeseen liitettäisiin
myös osa viereistä Lampelankatua ja virkistysaluetta.

Kaavoituksen mukaan haettua asemakaavan muutosta voidaan ryhtyä
tutkimaan. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan myös uusi
tonttijako.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan ja tonttijaon
muutoksen tutkimisen 9. kaupunginosan tonteilla 9-9011-6, 9-9012-6
ja 9-9012-10 sekä viereisillä katu- ja virkistysalueilla. Asemakaavan
ja tonttijaon muutos kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä palvelupiste
Osaviitassa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen
mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnitelija JA 14.11.2017

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hakemuksesta on käynnistetty asemakaavan muutos Suosiolan voimalaitoksen ja lähiympäristön alueelle. Kaavamuutosta haettiin aluperin tonteille 9-9011-6, 9-9012-6 sekä viereisille virkistysalueen ja Lampelankadun osille, jotka olisi tarkoitus liittää voimalaitosalueeseen.

Asemakaavamuutosen vireille tulo pidettiin nähtävillä 28.4. - 11.5.2017. Mielipieteitä ei jätetty.

Vireille tulon jälkeen on päädytty laajentamaan kaava-aluetta viereisille teollisuusraidealueelle, kevyenliikenteen ja virkistysalueen osille sekä tonteille 9-9029-2 ja -3. Ko.alueet eivät ole asemakaavan mukaisessa käytössä, joten tässä yhteydessä alueet voitaisiin liittää Suosiolan lisäalueeksi. Laajennuksista on neuvoteltu kaupungin ja Neven kesken.

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 19.10. - 2.11.2017. Mielipiteitä ei jätetty.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 9. kaupunginosan, Suosiolan voimalaitosalueen laajennukseen liittyvän, asemakaavamuutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen. Asemakaavaehdotus ja sen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osaviittaan.

Hakijalta peritään kaavoituskuluina 4000 euroa. ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus. Lisäksi hakijalta peritään tonttijakokustannukset. Kaavan voimaan tulon jälkeen päivitetään alueen vuokrasopimukset.

Asemakaavamuutoksesta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto.

Päätös

Jäsen Kari Tuominen poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, 5 kohta, yhteisöjäävi).

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 15.2.2018

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n aloitteesta käynnistetyssä asemakaavamuutoksessa Suosiolan voimalaitosaluetta laajennetaan viereisille tonteille 9-9011-6, 9-9012-6 ja 9-9029-2ja3 sekä teollisuusraide-,virkistys- ja katualueiden osille. Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu uusi tonttijako. 

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 22.12.2017 - 22.1.2018. Muistutuksia ei jätetty.

Ympäristölautakunnalla ei ole asemakaavamuutoksesta huomautettavaa (31.1.2018, §12).

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 9. kaupunginosan, Suosiolan voimalaitosalueen laajennukseen liittyvän, asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksymistä. Asemakaavamuutoksen hakijalta peritään kaavoituskuluina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus. Lisäksi hakijalta peritään tonttijakokustannukset. Kaavan voimaan tulon jälkeen päivitetään alueen vuokrasopimukset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 26.2.2018 § 59 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 9. kaupunginosan, Suosiolan voimalaitosalueen laajennukseen liittyvän, asemakaavamuutoksen ja tonttijaon. Asemakaavamuutoksen hakijalta peritään kaavoituskuluina 4000 euroa ja kuulutuskustannuksina 250 euroa/kuulutus. Lisäksi hakijalta peritään tonttijakokustannukset. Kaavan voimaan tulon jälkeen päivitetään alueen vuokrasopimukset.

Päätös

Kari Tuominen ja Päivi Alaoja poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Varavaltuutetut Heikki Poranen ja Nina Teräs ottivat osaa valtuuston työskentelyyn tämän asian osalta.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi