Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n erääntyvät omistajalainat

ROIDno-2018-399

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2002, 105 § yhtiöittää kunnallisena liikelaitoksena toimineen Rovaniemen Energian. Kaupunginhallitus päätti yhtiöittämisestä 2.6.2003, 377 §. Valtuusto merkitsi yhtiöittämispäätöksen tiedoksi 9.6.2003, 83 §.Päätösten mukaisesti tuloutus yhtiöltä kaupungille toteutetaan kaupungin myöntämän lainan korkona ja mahdollisesti myöhemmin osinkoina. Kaupunki on myöntänyt silloisella Energia Oy:lle kaksi lainaa. Lainan 1 pääoma on 46 M€, korko kiinteä 5,5 %. Lainan 2:n pääoma on 10 M€ ja vuonna 2004 muutettujen ehtojen mukainen korko on 5,5 %. Molemmat lainat erääntyvät maksettaviksi ellei toisin sovita 1.7.2018.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on asettanut Napapiirin Energia ja Vesi-konsernin tuloutustavoitteeksi noin 8,3 miljoonaa euroa vuodessa, joka muodostuu pääosin kaupungin lainoille maksettavista koroista. Lisäksi yhtiö on maksanut tuloksestaan osinkoa kaupungille. Koska vuonna 2003 energialiiketoiminnan yhtiöittämisessä syntyneet valtuuston myöntämät lainat erääntyvät on ne uudistettava ja korkotaso tarkistettava. Kuntalain 129 § määrittelee kunnan myöntämän lainan periaatteet siten, että kunnan myöntämä laina ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille kuuluvista tehtävistä, kunta ei saa myöntää lainaa jos siihen liittyy merkittäviä taloudellisia riskejä ja kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunnan on otettava huomioon EU:n valtiontukisäännökset ja myös sen vuoksi on tärkeää mm. se, että Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle myönnettyjen lainojen korkotaso on määritelty markkinaehtoisiesti. 

Napapiirin Energia ja Vesi konsernin suunnitellut investoinnit ovat yhteensä 128,4 miljoonaa euroa vuosina 2017 –2020. Investointisuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden perusteella Konsernin tarve uudelle rahoitukselle vuosina 2017 –2020 on yhteensä noin 51,1 miljoonaa euroa. Investointien rahoitus on suunniteltu toteutettavaksi siten, että kaupunki vastaa varainhankinnasta ja myöntää lainat edelleen yhtiölle kulloisenkin hetken markkinaehtoisella korolla. Näin tulevaisuudessa yhtiön tuloutus on mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan korkotuloutuksena, joka on sekä yhtiön kannalta että kaupungin kannalta taloudellisin tapa toteuttaa tuloutus omistajalle. Joka tapauksessa tarvittavan vieraanpääoman korkomarginaali maksetaan lainanantajalle ja korkokulut ovat konsernille vähennyskelpoisia.

Tilintarkastusyhtiö KPMG on laatinut NeVe konsernista taloudellisen selvityksen, jonka perusteella on määritelty edellä mainittujen lainojen markkinaehtoinen korkotaso. Analyysissä arvioitu korkotaso vuonna 2018 uusittaville omistajalainoille (46 miljoonaa euroa ja 10 miljoonaa euroa)  on 3 - 4 %, mikä on analyysin mukaan markkinaehtoinen korko 20-vuotiselle kiinteäkorkoiselle senior-lainalle, riippuen lainan nostohetkestä. Korko vahvistetaan lainojen uudistamishetken tasoon.Laskelmissa on oletettu että muut 2018-2020 otettavat uudet investointilainat ovat osaksi kaupungin myöntämiä pääomalainoja ja että vanhat lainat ovat etusijaisia mahdollisen maksuhäiriön sattuessa. Pääomalainat ovat vakuudettomia lainoja ja markkinaehtoinen korkotaso kyseisille pääomalainoille on 6,50 %:a, perustuen KPMG:n taloudelliseen selvitykseen konsernin tilasta ja markkinaehtoisesta 20-vuotisesta kiinteäkorkoisen lainan korkotasosta. Vakuusvaade täytetään siten, että konserni hakee yrityskiinnitykset, jotka kohdistuvat konsernin koko liiketoimintaan ja asettaa yrityskiinnitykset kaikkien luottojen vakuudeksi. Tämä lisävakuus täyttää ja kattaa kaupungin edellyttämät vakuusvaatimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitus valtuutetaan uudistamaan 1.7.2018 erääntyvät omistajalainat ja niiden ehdot sekä lisäksi myöntämään Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle vuosittain kaupunginvaltuuston päättämän talousarviolainamäärän rajoissa rahoituksen konsernin liiketaloudellisesti kannattaviin investointeihin joko pääoma- tai normaalina velkakirjalainana. Lainan myöntämisen ehtona on, että Napapiirin Energia ja Vesi Oy on antanut kaupungin konsernille myöntämille lainoille kaupungin edellyttämät riittävät vakuudet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 26.2.2018 § 70 esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitus valtuutetaan uudistamaan 1.7.2018 erääntyvät omistajalainat ja niiden ehdot sekä lisäksi myöntämään Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle vuosittain kaupunginvaltuuston päättämän talousarviolainamäärän rajoissa rahoituksen konsernin liiketaloudellisesti kannattaviin investointeihin joko pääoma- tai normaalina velkakirjalainana. Lainan myöntämisen ehtona on, että Napapiirin Energia ja Vesi Oy on antanut kaupungin konsernille myöntämille lainoille kaupungin edellyttämät riittävät vakuudet.

Päätös

Tämä asia käsiteltiin asian 22 jälkeen.

Kari Tuominen ja Päivi Alaoja poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta). Varavaltuutetut Heikki Poranen ja Nina Teräs ottivat osaa valtuuston työskentelyyn tämän asian osalta.

Ryhmäpuheenvuoron käytti Kalervo Björkbacka (PS).

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rahoitus- ja kehittäminen / kaupunginkamreeri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi