Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 18/0055/2

ROIDno-2017-531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miikka Ruokamo, vs. hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen nro 18/0055/2 Erja Tennilän valitukseen koskien Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöstä 12.12.2016 § 138.

Valitus on koskenut eron myöntämistä kaupunginhallituksesta Sakari Trögille ja Liisa Ansalan valintaa kaupunginhallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi.

Erja Tennilä vaati kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista sillä perusteella, että asian otsikon perusteella asian käsittelyn yhteydessä ei olisi voitu valita uutta jäsentä kaupunginhallitukseen, vaan päättää ainoastaan eron myöntämisestä Sakari Trögille. Päätös on otsikoitu ''Eroaminen Rovaniemen kaupunginhallituksen ja elinkeinojaoston jäsenyydestä / Sakari Trög''. Päätöksessä on kuitenkin käsitelty myös uuden jäsenen ja puheenjohtajan valintaa kaupunginhallitukseen, vaikka siitä ei ole mainitaa asian otsikossa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Tennilän valituksen ja toteaa, että käsiteltävän asian on katsottava ilmenneen asiakohdan selostuksesta ja kaupungihallituksen esityksestä sillä tavoin, että kaupunginvaltuusto on voinut käsitellä asian.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 18/0055/2 merkitään tiedoksi.

Päätös

Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Harri Rapo.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, vs. hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 12.3.2018 § 97 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen nro 18/0055/2 tiedoksi.

Päätös

Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi