Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Sidonnaisuusilmoitukset, tilanne 02/2018

ROIDno-2017-1196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Maija Nikupaavo, anna-maija.nikupaavo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalaissa (84 §) määriteltyjen ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee tehdä ilmoitus sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitukset on kaupungin hallintosäännön 76 §:n mukaan saatettava valtuuston tiedoksi kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunta päätti 21.8.2017 (94 §) tiedoksiannon ajankohdiksi valtuuston maaliskuussa ja lokakuussa pidettävät kokoukset. Ensimmäisen kerran lautakunta vei sidonnaisuusraportin valtuuston tiedoksi 23.10.2017 (122 §).

Sidonnaisuusrekisterin tilanne 14.2.2018:

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden määrässä ei ole tapahtunut muutosta edellisen, syyskuussa 2017 annetun tilannekatsauksen jälkeen: ilmoitusvelvollisia on edelleen 92 henkilöä (78 luottamushenkilöä ja 14 viranhaltijaa). Yksi ilmoitusvelvollinen luottamushenkilö on vaihtunut, kun luottamustoimestaan eronneen henkilön tilalle nimettiin uusi henkilö (Kv 18.9.2017, § 95). Uudelle ilmoitusvelvolliselle on lähetetty kutsu ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan Sidonnaisuusrekisteri-verkkopalvelun kautta. Aiempi ilmoitusvelvollinen on poistanut tietonsa rekisteristä.

Sidonnaisuusilmoituksia on 14.2.2018 mennessä tehty yhteensä 73 kpl, jolloin vastausprosentti on 79 %. Kaikki tehdyt sidonnaisuusilmoitukset on hyväksytty ja tarkastettu, sekä julkaistu kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://rovaniemi.sidonnaisusrekisteri.fi.

Sidonnaisuusilmoitus on edelleen tekemättä 19 henkilöllä. Tarkastuslautakunnan valvontavastuuseen liittyen (KL 84 §) heitä on muistutettu sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusvelvollisista viranhaltijasta sidonnaisuusilmoitus on tekemättä yhdellä henkilöllä, joka on poissa töistä kevään 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauni Jokelainen, vs. tarkastuspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen tiedoksi. Lautakunta saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokoukseen.

Päätös

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anna-Maija Nikupaavo, anna-maija.nikupaavo@rovaniemi.fi
  • Rauni Jokelainen, vs. tarkastuspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta 21.2.2018 § 16 saattaa sidonnaisuusilmoituksia koskevan tilanteen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi