Jätkänkynttilä silta

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Valtuustoaloite palveluverkkostrategia 2030 (lisäpykälä)

ROIDno-2020-92

Perustelut

Valuutettu Kalervo Björkbacka ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen Perussuomalaiset valtuustoryhmä  esittää, että toimialat valmiste levat yhteisen palveluverkko strategian 2030. Kun meillä on esimerkiksi terveyspalvelut pirstoutuneet kaupungissa useaan paikkaan, olisi hyvä valmistella terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen tulevaisuudessa keskeisellä paikalla kaupungissamme, hyvinvointikeskus. Samalla haluamme palauttaa kaupunkistrategiassakin mainitun "kylien kaupungin" takaisin sille kuuluneeseen arvostettuun asemaan. Nyt kun olemme päättäneet uudesta organisaatiosta, kuten kahdesta toimialasta sekä sivistys -ja hyvinvointi toimialan alaisuuteen kaksi lautakuntaa, sivistys ja perusturvan, on varmaankin helpompaa tehdä rakentavia ja järkeviä palveluverkkoratkaisuja, jotka palvelevat kaikkia kaupunkilaisiamme tasaveroisesti, niin suurkaupungin, kehyskylien kuin kylienkin alueilla. Säästöjä tulee palveluverkon järkevästä  suunnittelusta ja rakentamisesta, kun palvelut koko kaupungin alueella ovat pirstoutuneet ja maksamme tilojen heikon käyttöasteen vuoksi turhia vuokria.

Yhtenä esimerkkinä Saarenkylän palveluverkko ratkaisu, siis yksittäinen, ei muita palveluverkko tarpeita huomioon ottava. Kun palveluverkkoja suunnitellaan, olisi hyvä kuunnella myös alueen asukkaita ja huomioida myös heidän tarpeensa, sekä ottaa ne vakavasti, eikä itsekeskeisesti omaa toimialaa vain ajatellen. Säästösyihin vedoten tehdään erittäin huonoja palveluverkko ratkaisuja, johon kuluu aivan turhaa sekä veroeuroja että kallista aikaa. Kunnollisella palveluverkko strategialla säästetään huomattavia summia. Kylien palvelut, kuten esimerkiksi kenttien hoito, nuorisotilat, kyläkoulut, kansalaisopisto-, kulttuuri ja terveyspalvelut pitää säilyttää ja kuunnella kylien asukkaita, mitkä ovat heidän toiveensa, tarpeensa ja suunnitella palvelujen järjestäminen ja tuottaminen tältä pohjalta.

Kun palveluverkko strategiaa valmistellaan, olisi syytä pyytää lausunnot hyvinvoinnin ja terveyden edistämis, - kylien kehittämis- ja tilajaostoilta, sekä asukas -ja kyläyhdistyksiltä, jolloin lautakunnilla olisi selkeä näkemys palveluiden tarpeesta ja mahdollisesta järjestämisestä  laajassa kaupungissamme, kaikki asukkaat huomioiden.

Palautetaan kylien kaupunki takaisin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat