Kaupunginvaltuusto, kokous 20.5.2019

Esityslista on tarkastettu

§ 33 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2

ROIDno-2018-594

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 8.5.2018/ kaavasuunnittelija NC:

Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on ollut yhdistymisen jälkeen Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa on toiminut mm. perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus sijoittaa muualle eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa. Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen laajamittaista peruskorjausta. Rakennuksen kuntoluokka (68%) on alle suosituksen (75%) ja rakennuksella on korjausvelkaa noin 400 000 €. Teknisen toimialan johtoryhmä on kokouksessaan (12.4.2018) päättänyt ehdottaa tekniselle lautakunnalle tontin asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Kaavamuutosprosessissa tutkittaisiin tontin asemakaavan muuttamista vastaamaan viereisten tonttien käyttötarkoitusta, mittakaava sekä rakennustapaa.

Alueen asemakaava on hyväksytty 21.3.2016. Muutosalueen tontti on asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kerrosluku tontilla on neljä (IV) ja rakennusoikeutta on osoitettu 4350 k-m²: (e=2.67). Tontin pinta-ala on 1631 m².

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen tutkimisen 1. kaupunginosan korttelin 34 tontilla 15, osoiteessa Rovakatu 2. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan yleisten rakennusten korttelialueen(Y) muuttamista asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi(AL). Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 7.1.2019/ kaavasuunnittelija NC:

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 13.6.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 14.-27.6.2018. Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutos pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 15.-29.10.2018 palvelupiste Osviitassa. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 12.10.2018. Asemakaavamuutokseen liittyen on saapunut kaksi mielipidettä, toinen vireilletulon kuuluttamisen jälkeen ja toinen valmisteluvaiheen kuulemisen aikana. Saapunut palaute ja siihen liittyvä vastine on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.

Asemakaavamuutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella 4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V), kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 20.9.2018 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 1. kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 20.9.2018 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 12.4.2019/ kaavasuunnittelija NC:

Voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus sekä asiakirjat pidettiin ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 25.2.-26.3.2019 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internetsivujen kaavatorilla. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 22.2.2019 sekä kirjeillä naapureille. Ehdotusvaiheen kuulemisen aikana ei ole saapunut kaavamuutokseen liittyviä muistutuksia eikä lausuntoja.

Asemakaavan muutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella 4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V), kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavamuutos hyväksytään 20.9.2018 päivätyn kaavakartan mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Pentti Ylitalo, pentti.ylitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt lausuntoa asemakaavan muutosehotuksesta 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2.

Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on toiminut kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisen jälkeen Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa on toiminut mm. perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus sijoittaa muualle eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa. Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen laajamittaista peruskorjausta.

Asemakaavan muutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella 4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V), kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 29.4.2019 § 140 esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavamuutos hyväksytään 20.9.2018 päivätyn kaavakartan mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi