Kaupunginvaltuusto, kokous 20.5.2019

Esityslista on tarkastettu

§ 37 Eroaminen ympäristölautakunnan jäsenyydestä / Koskiniemi ja varajäsenyydestä / Sihvo

ROIDno-2017-1821

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sisko Koskiniemi on 7.5.2019 kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa ympäristölautakunnan jäsenyydestä päällekäisten luottamustoimien vuoksi.

Anni-Sofia Sihvo on 26.4.2019 kirjaamoon lähettämällään sähköpostilla pyytänyt eroa ympäristölautakunnan varajäsenyydestä perusteena elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset.

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 73 valinnut ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Heikki Luiro Jouko Kokki Keskusta
Vpj Aatos Nätynki Henri Ramberg Vas.
J Hannele Simonen Leena Jääskeläinen Kokoomus
J Timo Lappalainen Teijo Penders SDP
J Sisko Koskiniemi Paula Kettunen SDP
J Merja Mäntyniemi Anna-Maria Alaluusua Keskusta
J Reetta Paukkunen Anni-Sofia Sihvo Keskusta
J Raimo Miettunen Janne Korhonen KD
J Jouko Lampela Jaakko Raivio PS

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.  Kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään

Mikäli Rovaniemen kaupunki on sopinut viranomaistehtävien hoitamisesta toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, on ao. kunnalla tai kuntayhtymällä lisäksi oikeus nimetä jäsen (ja tälle henkilökohtainen varajäsen) siihen Rovaniemen kaupungin toimielimeen, joka vastaa sopimuksen kohteena olevan viranomaistehtävän hoitamisesta. Lautakunnassa po. kunnan edustajat osallistuvat yhteistyösopimuksen mukaisten tai kuntien yhteisten asioiden käsittelyyn.Oikeus päättyy, kun sopimus lakkaa olemasta voimassa.

Toimikausi

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Valtuuston toimikausi on 1.6.2017 - 31.5.2021.

Vaalikelpoisuus

Yleinen vaalikelpoisuus

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus valtuustoon

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Vaalikelpoisuus lautakuntaan

Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan seuraavasti:

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yhdeksänjäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään neljä (4) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään neljä (4) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Sisko Koskiniemelle eron 20.5.2019 lukien ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä,
  • valitsee ympäristölautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
  • myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron 20.5.2019 lukien ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä,
  • valitsee ympäristölautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen Reetta Paukkuselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 13.5.2019 § 167 esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Sisko Koskiniemelle eron 20.5.2019 lukien ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä,
  • valitsee ympäristölautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
  • myöntää Anni-Sofia Sihvolle eron 20.5.2019 lukien ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä,
  • valitsee ympäristölautakuntaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen Reetta Paukkuselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, CaseM-tuki, Sarastia Oy, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi