Jätkänkynttilä silta

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Valtuustoaloite "4-tien montun ja rautatiemontun" kattaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2019-1487

Perustelut

Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Olemme keskustelleet viime aikoina paljon Talouden- ja Toiminnan Uudistamisohjelmasta (TTU) ja sen käytännön toimista. Yhtenä konkreettisena toimena näkisin kaupungin passiivisen taseen voimakkaamman hyödyntämisen. Tästä on puhuttu useasti.

Suunnitelmat esimerkiksi 4-tien montun kattamiseksi otettaisiin uudestaan harkintaan sekä toisena voisi ajatella rautatieaseman pohjoispään "rautatiemon-tun" kattamisen ja alueen taloudellinen hyödyntäminen esimerkiksi asuntotuotantoon.

Edellä esitetyn perusteella pyydän, että kaupunki tutkii kaikki ne mahdollisuudet kyseisten alueitten jatkojalostamiseksi palvelemaan kaupunkilaistemme ja elinkeinoelämämme  tarpeita."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi