Jätkänkynttilä silta

Kaupunginvaltuusto, kokous 20.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Valtuustoaloite kotihoidon kuntalisä alle 18 kuukauden ikäisestä lapsesta (lisäpykälä)

ROIDno-2019-1696

Perustelut

Sakke Rantala ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että kotihoidontuelle kuntalisää maksetaan Rovaniemellä 250 kuukaudessa 1.1.2020 alkaen alle 18 kuukauden ikäisistä lapsista1

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Alle 2-vuotiaiden lasten osallistumisaste on kasvanut suhteellisesti eniten - vuodesta 2012 yli 40 %. Vaikka ikäluokat ovat pienempiä, varhaiskasvatuksen piirissä on enemmän lapsia. (Liite A)

Osallistumisasteen kasvu on myönteinen ja tervetullut kehitys erityisesti isompien lasten keskuudessa. Sen sijaan pienimpien lasten osalta varhaiskasvatuksen hyödystä ei ole takeita. Vastaavasti alle 2-vuotiaiden lasten päivähoito on kalleinta, koska he vaativat enemmän hoitoresurssia - käytännössä alle 1-vuotias vaatii 3,5 kertaa enemmän hoitoresurssia verrattuna yli 3-vuotiaaseen (Liite A). Siksi kuntalisä kohdennetaan pienimpien lasten kotihoitoon.

Aloitteen tarkoituksena on antaa perhemyönteinen signaali sekä lisätä joustavuutta perheille. Lisäksi tavoitteena on kannustaa yhteiseen vanhemmuuteen lisäämällä kotihoidontuen absoluuttista määrää. Tavoitteena on myös saavuttaa kustannussäästöjä vaikuttamalla varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kehitykseen (Liite B). Samalla varhaiskasvatuksen rekrytointihaasteet helpottuisivat, koska henkilöstön kiristyneet pätevyysvaatimukset haastaa pätevän henkilökunnan rekrytoimisen koko talousalueella.

Rovaniemen syntyvyys laskee ennakoitua nopeammin. Vuoden 2018 ikäluokka on noin 10-15 koululuokallista pienempi kuin syksyllä 2018 peruskoulun aloittanut ikäluokka. Tämä haastaa lyhyellä aikavälillä palvelurakennetta ja pitkällä alueella koko alueen elinvoimaisuutta."

Liitteet:
A : Varhaiskasvatuksen osallistumisaste 2012-2018 ja kustannukset ikäluokittain
B: Kuntalisän suuruuden määrittäminen ja talousvaikutukset

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi