Jätkänkynttilä silta

Konsernijaosto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Arctic Mayors Forum - Arktisten kaupunginjohtajien foorumin perustaminen

ROIDno-2019-2752

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Arktisten kaupunginjohtajien foorumin - Arctic Mayors' Forum -yhteistyöverkoston toiminnan suunnittelu käynnistyi vuonna 2017 Fairbanksissa. Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa alueen asukkaiden kuulemista arktisissa kysymyksissä sekä puolustaa paikallista itsehallintoa. Yhteistyöverkoston toiminnan periaatteena on tukea paikallisia arvoja, edistää kestävän kehityksen toteutumista pohjoisilla alueilla sekä edesauttaa muutoskykyisten yhteisöjen rakentumista.

Arktisella alueella on monia haasteita, jotka ovat merkittäviä sekä globaalissa että paikallisessa mittakaavassa. Pohjoisten ihmisten tulee entistä aktiivisemmin osallistua keskusteluun arktisen alueen geopoliittisesta tulevaisuudesta sekä sitoutua ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan myös kuntatasolla.

Arktisten kaupunginjohtajien foorumi tarjoaa yhteistyöalustan foorumin jäsenille sekä vahvistaa yhteistyötä foorumin jäsenten ja muiden alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden kanssa.

Foorumin piirissä käsiteltävien keskeisten teemojen viitekehys on YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Keskeisiä teemoja ovat talous, infrastruktuuri, kulttuuri, ilmasto- ja ympäristökysymykset, osaaminen ja koulutus, teknologiat ja digitalisaatio, hyvä hallintotapa ja kansainvälinen yhteistyö, sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistaminen sekä hyvinvointi.

Arktisten kaupunkien foorumiin kutsutaan jäseniä Arktiseen neuvostoon kuuluvista jäsenmaista. Foorumin perustajajäseniksi ehdotetaan seuraavia kaupunkeja ja kuntia: Sermersooq (Grönlanti), Akureyri (Islanti), Iqaluit (Kanada), Anchorage (Alaska), Tórshavn (Färsaaret), Tromssa (Norja), Rovaniemi, Oulu, Arkangeli (Venäjä) ja Murmansk (Venäjä). Lyhyellä aikavälillä jäseniltä ei peritä jäsenmaksuja, mutta pidemmällä aikavälillä toiminnan vakiintuessa jäsenmaksua tullaan todennäköisesti esittämään. 

Foorumin rakenne koostuu kerran kahdessa vuodessa kokoontuvasta yleiskokouksesta, yleiskokousten välillä työskentelevästä työvaliokunnasta sekä sihteeristöstä. Työvaliokunta voi nimetä erillisiä työ- ja hankeryhmiä eri teemojen puitteissa.

Foorumin toiminta koostuu seuraavista osa-alueista:

- lausuntojen ja dokumenttien tuottaminen sekä tiedon jakaminen. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa arktiseen politiikkaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

- sähköinen sisäisen kommunikaatiokanavan rakentaminen jäsentekuntien ja arktisten alueiden ihmisten välille

- arktisen kaupunginjohtajien foorumin toiminnan tulosten raportointi

- osallistuminen merkittäviin arktisiin tapahtumiin, joiden kautta on mahdollista saavuttaa arktisen politiikan vaikuttajat.

 

Arkisten kaupunginjohtajien foorumin perustusasiakirja allekirjoitetaan foorumin ensimmäisessä yleiskokouksessa 10.10.2019 Arktisen neuvoston puheenjohtajamaassa Islannissa.

Luonnos perustusasiakirjasta on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto päättää, että Rovaniemen kaupunki osallistuu Arktisten kaupunginjohtajien foorumin toimintaan perustajajäsenenä ja hyväksyy liitteenä olevan Arktisten kaupunginjohtajien foorumin perustamissopimuksen.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniem
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniem
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.