Jätkänkynttilä silta

Konsernijaosto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kuntien järjestämisvastuun vahvistaminen TE-palveluissa

ROIDno-2019-2784

Valmistelija

  • Sanna Mäensivu, työllisyysasioiden erityisasiantuntija, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen voidaan sopimuksella antaa yhden tai useamman kunnan tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Toimeenpanon tueksi säädetään tarvittaessa erillislainsäädäntö. Toimeenpano on vaiheistettu kolmeen eri vaiheeseen, joista nyt ajankohtaista on toisen vaiheen toimeenpano; kuntien työllisyyshankkeet.

Kuntien työllisyyshankkeissa on tarkoitus jatkaa ja laajentaa vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. Kokeilujen on tarkoitus käynnistyä keväällä 2020 mikäli tarvittavat lainsäädäntömuutokset saadaan tehtyä. Kuntien työllisyyshankkeita koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2019. Kokeilujen kestoksi on arvioitu tässä vaiheessa vähintään 2-3 vuotta.

Kuntien työllisyyshankkeiden tavoitteena on työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen ja työllisyysasteen nostaminen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä avoimille työmarkkinoille. Hankkeiden valmistelua tehdään tällä hetkellä Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä ja TEM:n kansliapäällikön vetämässä Työvoimapolitiikan palvelurakenne –alatyöryhmässä. TEM koordinoi toimenpidekokonaisuuden valmistelua yhdessä kuntien, Kuntaliiton, ELY-keskusten/TE-toimistojen, KEHA-keskuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kaikkiin hankkeisiin osallistuville kunnille tullaan määrittelemään yhtenäinen kohderyhmä. Vielä tällä hetkellä kohderyhmän rajauksesta ei ole tarkkaa tietoa. Lisäksi valmistelussa huomioidaan hankkeiden palvelumalliin, resursointiin ja rahoitusvastuisiin liittyviä määrityksiä.

Lapissa on pidetty 5.9. ELY-keskuksen, TE-toimiston ja kuntien välinen infotilaisuus kokeiluihin liittyen. Tässä vaiheessa kokeilun reunaehdoista ei vielä ole tarkkaa tietoa. Lisätietoa on tulossa 24.9. Työllisyys-tiistai lähetyksessä. Rovaniemen kaupungin näkökulmasta kokeiluun pääseminen tarkoittaisi merkittävää vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä työllisyyden edistämiseen alueellaan. Mikäli uudet kokeilut toteutetaan laajemmilla työssäkäyntialueilla isäntäkunta-mallin mukaisesti, voi myös olla tarpeen että kaupunki ottaa vetovastuuta useamman kunnan alueella tapahtuvasta kokeilusta. Kokeiluun osallistuminen edellyttää riittäviä resursseja kokeilun toteuttamiseen ja mahdolliseen koordinointitehtävään. Tarkemmat resurssitarpeet tarkentuvat syyskuun aikana. Kokeiluun ilmoittautuminen avataan kunnille syyskuun aikana. Asia tuodaan päätöksentekoon kun toteutuksen yksityiskohdat varmistuvat.

 

Liite 1 Info kuntien työllisyyshankkeista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Konsernijaosto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja antaa virkahenkilöille valtuudet valmistella asiaa päätöksentekoon.

 

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi