Konsernijaosto, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lapin yliopiston työelämäprofessuuri vuosille 2019-2021

ROIDno-2019-1159

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Tietohallintojohtaja Harri Ihalainen

Rovaniemen kaupunki järjestää ICT-foorumia, jossa noin kaksi kertaa vuodessa käsitellään Rovaniemen alueen ICT kehitystoimia. ICT foorumia isännöi kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

ICT foorumi kokoontui 4.10.2018, jossa yhtenä aiheena oli Lapin yliopiston työelämäprofessuurihanke. Foorumissa asiaa käsiteltiin yliopiston esityksen mukaisesti, jossa työelämäprofessuuri keskittyy verkosto- ja sidosryhmätoimintaan liittyvään kokonaisuuteen. Kokous päätti valtuuttaa asian edistämisen Lapin yliopiston professori Antti Syväjärven ja tietohallintojohtaja Harri Ihalaisen toimesta.

Työelämän professuurin kolmen (3) vuoden rahoitus 180.000 euroa jakaantuu kolmeen osaan, siten että

  • Rovaniemen kaupunki ⅓
  • Lapin yliopisto ⅓
  • Lapin ammattikorkeakoulu ⅓

Näin vuosikustannus jokaiselle rahoittajalle on 20.000 euroa/vuosi.

Tehtävän kuvaus työelämäprofessori, erityisesti yhteiskunnan ja kaupungin digitalisaatio

Työelämäprofessoriksi voidaan ottaa henkilö, jolla on työelämässä ja usein yliopistoyhteisön ulkopuolella saavutettuja merkittäviä ansioita. Tehtävään voidaan ottaa henkilö, joka on elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla tai akateemisessa maailmassa ansioitunut tai arvostettu asiantuntija, ammattilainen tai johtaja. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa tai yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä.

Tässä työelämäprofessuurissa korostuvat ensisijaisesti tutkimus ja kehittäminen. Monet kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä ylipäätänsä ulkopuolinen hankerahoitus perustuvat paitsi merkityksellisille ja ajankohtaisille teemoille, niin myös erilaisille toiminnallisille yhteistyösuhteille sekä konsortioille ja verkostoille. Yhteiskunnan ja kaupungin digitalisaatioon painottuva työelämäprofessuuri liittyy tutkimus- ja kehittämistoimnnan edistämiseen ja rakentamiseen. Tehtävässä onnistuminen ilmentyy aktiivisuutena tutkimus- ja kehittämishankkeiden haussa, hankkeiden sparrauksessa, rahoitettuina ja alkavina hankkeina sekä toimivina verkostoina.

Työelämäprofessorin edistämä ja rakentama tutkimus palvelee Lapin korkeakoulukonsernin ja Rovaniemen kaupungin intressejä. Työelämäprofessorin tehtävä edellyttää tohtorin tutkintoa tai muutoin korkeatasoista osaamista, ansiota tai näyttöä asianomaiselta tehtäväalueelta. Tehtävä on määräaikainen ja tarvittaessa se voi olla myös osa-aikainen.

Työelämäprofessorin tehtävä täytetään kutsusta. Tehtävään ottaa yliopiston rehtori.

Rovaniemen kaupungin tietohallintojohtaja esittää, että Rovaniemen kaupunkikonsernin johtoryhmä päättää rahoittaa kaupungin elinkeinorahoituksesta työelämäprofessori -hankeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto päättää osallistua Lapin yliopistoon sijoittautuvan työelämäprofessuurin rahoitukseen tietohallintojohtajan esityksen mukaisesti 20 000 eurolla vuosittain ajalla 2019-2021.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniem
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniem
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi