Konsernijaosto, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Matkailun kestävä kehitys -hankkeen asettamispäätös

ROIDno-2019-1157

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Matkailu kasvaa voimakkaasti globaalisesti ja kasvu Eurooppaan kohdentuvassa matkailussa on ylittänyt globaalin tason.  Matkailu Rovaniemellä on kasvanut keskimäärin nopeammin kuin Euroopassa erityisesti vuoden 2015 jälkeen. Matkailutrendit ovat myös muutoksessa siirryttäessä yhä enemmän kohti omatoimimatkailua.  Uuden talouden mallit kuten jakamis- ja alustatalous muuttavat matkailun toimialaa yhä enenevässä määrin.

Matkailun kestävän kehityksen – hankkeen tavoitteena on tutkia eri malleja matkailun kasvun kestävään kehitykseen keskisuurissa eurooppalaisissa kaupungeissa.   Tavoitteena on löytää keinoja vähentää matkailun kielteisiä vaikutuksia asuinympäristöihin sekä paikallisiin asukkaisiin.  Matkailun aluetaloudellinen, imagollinen ja myös paikallisten asukkaiden palveluja parantava merkitys on suuri ja näin ollen on kaikkien etu, että suhtautuminen matkailun kasvuun kestävällä tavalla on myönteinen. 

Hankkeen avulla etsitään ratkaisuja osallistamalla sekä yrityksiä että asukkaista yhteiseen suunnitteluun niin, että kehittämistyössä otetaan huomioon myös paikallisyhteisöjen palvelutarpeet ja elämän laadun parantaminen.  Hankkeen puitteissa tarkastellaan myös matkailun aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia paikallliskulttuuriin.

Hankkeen aikana luodaan paikallinen toimijaverkosto, jonka tehtävänä on löytää ne elementit, joita vahvistamalla kaupunkien vetovoimaa voidaan lisätä niin, että samalla otetaan huomioon paikallisten asukkaiden viihtyvyys ja paikan identiteetin säilyminen.  Hankkeessa määritellään myös paikallishallinnon rooli em. tavoitteiden yhteensovittamisessa sekä malli yritysten ja paikallishallinnon yhteistyölle. Hankkeen alustava englanninkielinen nimi on "Tourism Friendly Cities", jolla kattaa ajatuksen paikallisten asukkaiden myönteisen suhtautumisen matkailuun ja matkailijoiden kokeman vieraanvaraisuuden.

Hankkeeseen haetaan rahoitusta Euroopan unionin URBACT -ohjelmasta, joka on EAKR-rahoitteinen EU:n alueellisen yhteistyön ohjelma.  Hankkeen päähakija on Genovan kaupunki ja hankkeen hakemiseen on sitoutunut 10 eurooppalaista kaupunkia.  Hankeaika on vuodet 2019-2021.

Hankkeen asettamispäätös on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Konsernijaosto päättää osallistua hankkeeseen liitteenä olevan asettamispäätöksen mukaisesti 62 000 eurolla edellyttäen, että hankkeen muu rahoitus toteutuu suunnitellusti.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniem
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniem
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi