Koulutuslautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin, asiat esitellään kokouksessa.
 

Merkittiin, että toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen oli kertomassa Napapiirin ja Ylikylän rakennushankkeista.

- Napapiirin hankesuunnitelma
- Kaupunginhallituksen kokous 11.6.2019
- Ylikylän päiväkotihanke

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Koulutuslautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi