Koulutuslautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kansalaisopiston musiikin yksilöopetuksen kurssihinta syyskaudella 2019

ROIDno-2017-737

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Anetjärvi, riitta.anetjarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kurssihintaesitys lukuvuodelle 2019-2020

Kaupungin kansalaisopiston asiakasmaksuja tarkistetaan noin 5 % lukuvuodelle 2019-2020. Kurssimaksujen korotuksella pyritään vastaamaan palvelutarpeeseen ja kohonneisiin kustannuksiin.

Tuntikohtaiset hinnat ilmenevät liitteenä olevasta taulukosta.

Kurssimaksuihin liittyviä periaatteita ovat:

Ryhmäopetus musiikissa: Kuorot noudattavat pääosin liitteessä olevaa opetustuntien hinnoittelua. Bändit 33,25h/ lukuvuosi (min 4 henkeä a`88 €), kun kokoontumisia on yhteensä 25 kertaa lukuvuoden aikana.

Yksilöopetus musiikissa: 15 min/kerta 88 € tai 30 min/kerta 176 €, kun  kokoontumisia on yhteensä 25 kertaa lukuvuoden aikana.

Taiteen perusopetusoppilaat / TPO: lukuvuosi maksu 92 € oikeuttaa opiskelemaan enintään kahta eri taiteen alaa, jotka on nimetty taiteen perusopetuksen kurssiksi.

Henkilökunta-alennusta  saa 25 % kurssimaksusta, kun opettaa opistossa vähintään lukukauden. Lisäksi yhden ilmaisen kurssin, mikäli se tukee oman aineen opetusta, jos opettaa koko lukuvuoden.

Muut alennukset ja maksuvälineet:

Opisto hakee vuosittain valtionavustusta, joka kohdennetaan seuraaville asiakasryhmille: maahanmuuttajat, työttömät, oppimisvaikeuksia kokevat, eläkkeellä olevat ja senioriväestö. He voivat hakea opintoseteliavustusta yhdelle koko lukuvuoden kestävälle kurssille.  Opintoseteliavustus kohdennetaan vuosittain eri aineryhmiin. Avustusta haetaan  3.10.2019 mennessä. Hakijan on esitettävä todistus, että hakuhetkellä kuuluu avustusta saavien ryhmään, esim. työttömät esittävät TE-palveluista saadun todistuksen työnhakijana olemisesta.

Sotaveteraaneille opiskelu on ilmaista kaikilla kursseilla.

Kurssin voi maksaa liikunta / kulttuuri -setelillä ja -kortilla sekä mobilemaksulla. Jos kyseistä maksuvälinettä ei voi käyttää kurssin maksamiseen, siitä ilmoitetaan asianomaisen kurssiesittelyn yhteydessä opinto-ohjelmassa ja internetsivuilla.

Kurssitodistus  on lukuvuoden aikana  pyydettäessä maksuton opiskelijalle. Yksittäinen todistus aiemmilta opiskeluvuosilta on 10 €. 

Ryhmäkoko

Rehtorin harkinnan mukaan voidaan käynnistää ryhmä, vaikka osanottajina on viisi kurssilaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta  vahvistaa  kansalaisopiston kurssimaksut lukuvuodelle 2019-2020 liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Riitta Anetjärvi, riitta.anetjarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kansalaisopistojen toiminta ollaan yhdistämässä 1.1.2020 alkaen. Kansalaisopistot järjestävät opetukset itsenäisesti talouden osalta vielä syyskaudella huomioiden kuitenkin toisen opiston kurssihintojen ja  kevätkauden uuden opiston  kurssitarjonnan suunnittelun yhdistymistä ennakoiden. Koulutusalutakunta on 20.2.2019 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt  kansalaisopiston kurssihinnat vuodelle 2019.  Kurssihinnat on hyväksytty koko lukuvuodelle. Tämän vuoksi kurssihinnat tulee vahvistaa erikseen vielä syyskaudelle musiikin yksilöopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa, koska päätetyt hinnat ovat koko lukuvuoden hintoja.

Koulutuslautakunta on hyväksynyt yksilöopetuksen  hinnat  syyskauden 12 kokoontumisen ja kevätkauden 13 kokoontumiskertojen mukaan. Säästösyistä on opetuskertoja vähennettävä kevätkaudella 12 opetuskertaan.  Tämän vuoksi kokoontumiskertojen muutos 25 kerrasta 24 kertaan vaikuttaa yksilöopetuksen kokonaishintaan.

Tuntikohtaiset hinnat ilmenevät liitteenä olevasta taulukosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy kansalaisopiston musiikin yksilöopetuksen ja taiteen perusopetuksen kurssihinnaksi syyskaudella 2019 seuraavasti: 

Kurssimaksuihin liittyviä periaatteita ovat:

Yksilöopetus musiikissa koko lukuvuoden maksu on 15 min/kerta 88 € tai 30 min/kerta 176 €, kun kokoontumisia on yhteensä 25 kertaa lukuvuoden aikana. Muutosesitys syyskauden yksilöopetuksen hinnaksi on 15 min/kerta 58 € ja 30 min/kerta 116 €, kun kokoontumisia on 12 kertaa syyslukukauden aikana.

Taiteen perusopetusoppilaat / TPO koko lukuvuoden maksu on 92 € . Muutosesitys syyskauden taiteen perusopetusmaksuun on 60 €. Maksu oikeuttaa opiskelemaan enintään kahta eri taiteen alaa, jotka on nimetty taiteen perusopetuksen kurssiksi.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi