Koulutuslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Koulutuslautakunnan talousarvio 2020

ROIDno-2019-1657

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 18.2.2019 (§ 12), että toimielinten käyttötalouden määrärahat jäädytetään vuosiksi 2019 - 2021 vuoden 2019 tasolle 375,6 miljoonaan euroon. Kaupunginhallituksen 29.4.2019 hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa (Kh § 141) todetaan, että määrärahakehyksen toteutuminen edellyttää toimintamenojen kasvun rajoittamista ja toimintatuottojen lisäämistä. Lautakuntien on edelleen jatkettava voimallisesti talouden tasapainottamissuunnitelmien toimeenpanoa.

Kaupunginhallitus päätti kevään laskennan perusteella asettaa määrärahakehyksen 378,63 milj. euroon, jotta keskeisiä budjetointiperiaatteita pystytään noudattamaan. Koulutuslautakunnan määrärahakehys vuodelle 2020 on 99,50 milj.euroa.

Päätöksen mukainen määrärahakehys ylittää kaupunginvaltuuston asettaman (18.2.2019, § 12) määrärahojen enimmäistason kolmella miljoonalla eurolla, jonka vuoksi toimielinten tulee valmistella edelleen toimenpiteitä valtuuston asettaman tavoitteen saavuttamiseksi.

Laadintaohje edellyttää  investointien rajoittamista mahdollisuuksien mukaan ja vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen hakemista, koska suurin osa kaupungin investoinneista tulee vuosina 2019 ja 2020 katettavaksi lainarahalla. Kaupungin omia investointeja pitää pyrkiä välttämään.. Palvelu- ja toimitilaverkkoa tulee tehostaa. Rakennusten uus- ja peruskorjausinvestoinnit tulee tapauskohtaisesti suunnitella siten, että huomioidaan mahdolliset vaihtoehtoiset investointien rahoitus- ja toteutustavat. Tämä edellyttää palvelutarpeen ja toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua, sillä tilaratkaisuissa on varauduttava pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin.

Toimielimien tulee antaa talousarvioehdotuksensa 17.6.2019 mennessä.

Koulutuslautakunnan talousarvioesitys on seuraava:

Varhaiskasvatuspalvelut 42,08 M€
Koulutuspalvelut 58,86 M€
KOULUTUSLAUTAKUNTA 100,94 M€

Esitys poikkeaa kaupunginhallituksen antamasta raamista 1,44 miljoona euroa. Vuodelle 2020 kohdentuu kertaluonteisia kustannusvaikutuksia poikkeuksellisen paljon. Ne koostuvat valtakunnallisista sopimuksista johtuvista henkilöstömenojen kasvusta, väliaikaistilojen vuokrakustannuksista ja palvelutarpeen kasvusta. Lyhyellä aikavälillä ei ole mahdollista tehdä sellaisia tuottavuus- tai säästötoimenpiteitä, joilla päästään kaupunginhallituksen asettamaan raamiin. Suunnittelukaudelle 2021-2022 kustannusten nousu ennusteen mukaan tasaantuu, jolloin talouden tasapainon saavuttaminen on mahdollista. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy talousarvion 2020 seuraavasti:
1. Koulutuslautakunta hyväksyy liitteen 2 kohdan yksi (1) toimenpiteet
2. Koulutuslautakunta käynnistää välittömästi liitteen 2 kohdan kaksi (2) palveluverkkoa koskevien muutosten valmistelun. Palveluverkkomuutokset ja niiden valmistelu koskevat myös muita kuin Alakemijoen alueen yksiköitä. 
3. Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle 1,44 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2020.

Toimialajohtajan muutettu esitys:
Koulutuslautakunta hyväksyy talousarvion 2020 seuraavasti:
1. Koulutuslautakunta hyväksyy liitteen 2 kohdan yksi (1) toimenpiteet
2. Koulutuslautakunta käynnistää palveluverkkoa koskevien muutosten valmistelun. Palveluverkkomuutokset ja niiden valmistelu koskevat myös muita kuin Alakemijoen alueen yksiköitä. 
3. Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle 1,44 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2020.

Saara Koikkalainen esitti, että Muutetaan päätösesitys nro 1 seuraavasti:
Poistetaan varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden tuottavuus- ja säästötoimenpiteistä seuraava kohta:
Varhaiskasvatuspalveluiden palveluverkkomuutokset (Lapinrinne ja Teerikallio)
Muutetaan päätösesitys nro 3 seuraavasti:
Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle 1.590.168 euron lisämäärärahaa vuodelle 2020. (+ 36 261 jo poistettu Rovalan kansanopiston osuus = 1.626.429€)

Jussi Nikula kannatti esitystä.

Tiina Outila esitti, että
1. Koulutuslautakunta poistaa liitteen 2:n toimenpiteistä eläköitymisen hyödyntämistä ja osaamisen vahvistamista, virka- ja koulutusmatkakulujen vähentämistä sekä palveluverkkomuutoksia koskevat toimenpiteet.
2. Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle 2,1 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2020.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys suoritetaan äänestys.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi Saara Koikkalaisen esityksen.

Äänestystulokset

  • Jaa 4 kpl 36%

    Sanna Luoma, Pertti Lakkala, Piia Hanni, Markku Kallinen

  • Ei 7 kpl 64%

    Tiina Outila, Timo Tolonen, Jussi Nikula, Saara Koikkalainen, Marjatta Koivuranta, Raija Kivilahti, Sakke Rantala

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi