Koulutuslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelman päivittäminen

ROIDno-2019-1460

Valmistelija

  • Kaisa Kuula-Bullat, kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelmaa päivitetään musiikin hahmotusaineiden osalta niin, että Avaimet musiikin hahmotukseen, Musiikin hahmotus 1a ja 1b sekä Musiikin hahmotus 2a ja 2b opintokokonaisuuksien pituudet muutetaan 47 tunnista 35 tuntiin. Laskennan perusteena käytetään 60 minuutin sijaan 45 minuutin oppituntia. Musiikin hahmotus 2:n osakokonaisuudet on mahdollista suorittaa samana lukuvuonna, jolloin opetusta on 60 minuuttia viikossa nykyisen 90 minuutin sijaan. Musiikin hahmotus 3 opintokokonaisuus pienenee 47 tunnista 35 tuntiin. Laskennan peruste muutetaan 60 minuutista 45 minuuttiin.

Musiikin hahmotusaineiden syventävissä opintokokonaisuuksissa teoriaopinnoissa, säveltapailuopinnoissa ja musiikkitiedon opinnoissa opintokokonaisuuden tuntimäärä muutetaan 70 tunnista 58 tuntiin ja laskennan perusteena käytetään 90 minuutin sijaan 75 minuuttia. Syventävien harmoniaopintojen opintokokonaisuuden tuntimäärä muutetaan 94 tunnista 82 tuntiin ja laskennan perusteena käytetään 120 minuutin sijaan 105 minuuttia. 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen opintokokonaisuudessa esikoululaisten soittoryhmässä 6-7 -vuotiaille kantelemuskarin opintokokonaisuus muutetaan 70 tunnista 45 tuntiin ja laskennan perusteena käytetään 90 minuutin sijaan 60 minuuttia.

Kuusamon kaupungin opetuksen järjestämislupaan on 1.8.2019 alkaen lisätty Posion kunta. Nykyisestä opetussuunnitelmasta pitäisi poistaa Posion sovutoimipiste. "Lapin musiikkiopisto on Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) jäsenoppilaitos, jonka ylläpitäjä on Rovaniemen kaupunki. Toimimme Rovaniemen päätoimipisteessä sekä Sodankylän, Pellon ja Posion sivutoimipisteissä." 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy Lapin musiikkiopiston opetusssuunnitelman päivitykset liitteiden mukaisesti.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Lapin musiikkiopisto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi