Koulutuslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle valitukseen koulutuslautakunnan päätöksestä 31.1.2019 § 6

ROIDno-2018-2546

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, vs. hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunnan päätöksestä 31.1.2019 § 6 koskien viranhaltijan palkkasaatavaa on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Asiassa on kyse opinto-ohjaajan viransijaisuuden hoidosta maksettavasta korvauksesta vuodelta 2008.

Valituksessa vaaditaan kumoamaan sivistyspalvelujen toimialajohtajan päätös 24.10.2018 § 67 ja koulutuslautakunnan päätös 31.1.2019 § 6. Edelleen vaaditaan maksamaan virkasuhteeseen perustuvaa palkkaa 2970,16 euroa korkolain 633/982 4 §:n 1 momentissa säädettyinen viivästyskorkoineen. Valituksessa pyydetään suullisen pääkäsittelyn järjestämistä ja korvaamaan valituksen tekijälle oikeudenkäyntikulut 1500,00 euroa sekä selvittelykuluja ajanhukasta ja kuluista 6000,00 euroa.

Perusteina valittaja katsoo, että toimialajohtaja ja koulutuslautakunta ovat ylittäneet toimivaltansa, päätökset ovat syntyneet virheellisessä järjestyksessä ja ne ovat lainvastaisia. Valituksen mukaan toimialajohtaja olisi ollut esteellinen käsittelemään asiaa.

Valituksen johdosta on laadittu lausunto, joka on liitteenä 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle lausuntonaan liitteen 2 mukaisen vastineen Raimo Maunun valitukseen koulutuslautakunnan päätöksestä 31.1.2019 § 6.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi