Koulutuslautakunta, kokous 23.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Saamen kieltä opiskelevien perusopetuksen oppilaiden kuljetukset

ROIDno-2019-1621

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemellä asuu saamelaiskäräjien tilaston mukaan hieman alle 1000 saamelaista. Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut käynnisti syksyllä 2017 saamen kielen opetuksen kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on edistää saamen kielen opetusta perusopetuksessa niin, että kaupungin noin 500 saamelaislapselle tarjotaan mahdollisuus oman kielen ja kulttuurin entistä monipuolisempaan opiskeluun. Näin Rovaniemi voi profiloitua nykyistä enemmän maakunnan pääkaupungiksi, joka ottaa vastuuta maakuntansa alkuperäiskielen tilasta ja tulevaisuudesta.

Saamen kielen opetus on Rovaniemellä aikaisemmin liitetty A2-kielen opetukseen ja oppilaille on järjestetty koulukuljetukset saamen tunneille. Kuljetusten loputtua vuonna 2008 saamen opetuksen järjestäminen tuli merkittävästi vaikeammaksi ja oppilasmäärät vähenivät merkittävästi. Tämän jälkeen Rovaniemellä ei ole ollut mahdollista luoda pysyvää käytäntöä saamen opetuksen järjestämiseen.

Lukuvuonna 2018–2019 Rovaniemen koulutuspalveluissa edistettiin saamen opetusta järjestämällä kokeiluna oppilaiden kuljetukset perusopetusta täydentävän saamen kielen ja pohjoissaamen A2-kielen tunneille. Kokeilun seurauksena saamenryhmien määrää saatiin lisättyä ja saamen kielen opetusta saavien oppilaiden määrä lähes nelinkertaistui. Rovaniemen koulutuspalveluissa on tavoitteena jatkaa kokeilua lukuvuonna 2019–2020. Koska kyseessä on kokeilu, tilannetta tullaan arvioimaan vuosittain.

Saamen kielen opetukseen lukuvuodelle 2019–2020 on ilmoitettu kokonaisuudessaan 67 oppilasta, joista 59 pohjoissaameen. Ilmoittautuneita on 18 eri koululta ja kaikilta perusopetuksen luokka-asteilta. Heistä 15 oppilaalle tarvitaan kuljetus saamen tunneille. Kuljetukset on tarkoitus järjestää siten, että lähtö ja paluu ovat oppilaan omalla koululla.

Lukuvuonna 2018–2019 kaupungin tasolla saamen opetukseen liittyviä kuljetuksia on kertynyt noin 94 km viikossa. Kuljetuskustannukset ovat yhteensä noin 6200 euroa.

Opetuksen järjestäjä saa valtionavustusta perusopetusta täydentävään oman kielen opetukseen jokaisesta opetusryhmästä, jossa on lukuvuoden alussa 4 oppilasta. Useimmilla kouluilla on kuitenkin vain 1–2 saamenopiskelijaa, jolloin opetusryhmiä ei muodostu. Jotta saamen opetusta saataisiin tarjottua mahdollisimman kattavasti, olisi välttämätöntä kuljettaa oppilaita koululta toiselle. Koska saamenopetukseen on ilmoittautunut myös alkuopetuksen oppilaita, on perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen toteuttaminen lähiopetuksena perusteltua. Kaupungin reuna-alueille sekä koltan- ja inarinsaamen lukijoille opetusta järjestettäisiin edelleen etäyhteyksiä käyttäen.


Rovaniemen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan, että yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen voi tietyissä tapauksissa merkitä poikkeamista samanlaisen kohtelun periaatteesta, jotta heikommassa asemassa olevien ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuisi. Saamen kielten kohdalla kuljetusten järjestäminen on perusteltua, koska kyseessä ovat Lapin maakunnassa puhutut alkuperäiskielet. Kaikki kolme Suomessa puhuttavaa saamen kieltä ovat UNESCO:n määrittelyn mukaan uhanalaisia, eli kieli ei enää siirry luontevasti sukupolvelta toiselle ja tarvitsee säilyäkseen elvytystoimia.

Saamenkielisten oppilaiden mahdollisuudet oman kielensä kehittämiseen kaupunkiympäristössä ovat erittäin rajalliset. Saamelaisalueen ulkopuolella elävät saamelaiset tarvitsevat siis erityistä tukea kielen siirtämiseen ja säilyttämiseen. Saamenkielisten lasten kielenkehitystä sekä perustuslaillista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin tulisikin tukea tarjoamalla mahdollisimman monelle oppilaalle mahdollisuus opiskella saamen kieltä koulussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta järjestää kuljetusta tarvitseville saamen kielen oppilaille kuljetuksen valinnaisen kielen oppitunneille lukuvuodelle 2019–2020.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Koulut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi