Koulutuslautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kuntalaisaloite lastentarhanopettajien palkka vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta

ROIDno-2018-2173

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Samuli Ranta on tehnyt kuntalaisaloitteen, jossa on mukana 179 nimeä. Aloitteessa vaaditaan, että kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTES (kohta päivähoidon henkilöstö) määritelty lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen palkka nostetaan vastaamaan muiden korkeakoulutettujen ja vastuullisissa tehtävissä toimivien palkkoja. Nykyinen palkkaus ei aloitteen tekijän mielestä vastaa tehtävän vaativuutta ja vastuullisuutta. Lastentarhanopettajille vaaditaan aloitteessa 3000€ tehtäväkohtaista palkkaa. Kuntalaisaloitetta tukee "Ei leikkirahaa. Taistelu lastentarhanopettajien palkan puolesta"- Facebook ryhmä, jossa jäseniä 13 691 (22.3.2018 klo.12.39).

Varhaiskasvatuspalveluille on lisäksi toimitettu valtakunnallisen Ei leikkirahaa-kampanjan  myötä 126 lastentarhanopettajan, 13 varhaiskasvatusyksikön johtajan ja 10 varhaiskasvatuksen erityisopettajan allekirjoittamaa palkankorotusesitystä. Työnantaja on päättänyt vastata jokaiselle kirjeen lähettäneelle sähköpostilla ennen kampanjassa määriteltyä eräpäivää 30.6.2018.

Palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa on lähettänyt 26.6.2018 palkankorotusta esittäneille seuraavan viestin:

Rovaniemen kaupunki noudattaa voimassa olevan KVTES:n mukaista palkkausjärjestelmää, joka perustuu pääsopijajärjestöjen välisien neuvotteluiden tuloksiin. Siltä osin, kun palkkauksesta voidaan paikallisesti neuvotella, niin tämä toteutetaan työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä. Tehtäväkohtaiset palkat pohjautuvat tehtävän sisältöön ja tehtyyn vaativuuden arviointiin sekä määriteltyyn palkkahinnoitteluun. Arvostamme lastentarhanopettajien, varhaiskasvatusyksiköiden johtajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien työtä lastemme hyväksi.

Maaliskuussa 2019 on ammattijärjestöjen kanssa saatu aikaan yhteinen sopimus pääsopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän käyttämisestä. Sopimus on tullut voimaan takautuvasti 1.1.2019 alkaen. Järjestelyvaraerällä on nostettu varhaiskasvatuksen opettajien (lastentarhanopettajien), varhaiskasvatusyksikön johtajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtäväkohtaisia palkkoja. Varhaiskasvatuksen opettajat (lastentarhanopettajat), erityisopettajat ja johtajat tekevät arvokasta työtä, jolla on välitön vaikutus lapsen kasvulle ja kehitykselle. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme vaikuttavin vaihe. Pedagogisesti suunnitellulla ja tavoitteellisella työllä on merkittävä vaikutus lapsen oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja johtajien palkkausta ja arvostusta on syytä jatkossa edelleen tarkistaa, jotta tulevaisuudessakin varhaiskasvatus on työvoimapoliittisesti houkutteleva ala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja antaa edellä esitetyn vastauksen kuntalaisaloitteeseen.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijät, kirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi