Koulutuslautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kuntalaisaloite koululaiset liikkumaan, taiteilemaan

ROIDno-2019-178

Valmistelija

  • Kimmo Tuunala, vs. opetuspäällikkö, kimmo.tuunala@rovaniemi.fi

Perustelut

Johannes Ahola esittää, että " Rovaniemen kaupunki alkaa tosissaan miettimään ja sen jälkeen myös konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta koululaiset saadaan iltapäivisin kännykän äärellä oleskelun sijasta liikkumaan, taiteilemaan ja tekemään ihan mitä tahansa pikkuisen järkevämpää kuin mitä he nyt yleisimmin tekevät. Yhtenä keinona hän mainitsee esimerkiksi urheiluseurojen junioreiden sopivaa palkkiota vastaan koulujen tiloissa ja lähikentillä pitämät liikuntakerhot.

Aholan mukaan muutokset toisivat järkevää tekemistä iltapäiviin, mutta myös vähentäisivät iltojen harrastustarpeita ja kiireitä, ja näin nostaisi kaikkien lapsiperheiden elämänlaatua vähentämällä arki-iltojen hirmuisaa kiirettä."

Taide- ja taitoaineiden (liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki) asema perusopetuksessa on merkittävä; laaja-alaisuus ja oppiainerajat ylittävä lähestymistapa edistävät tulevaisuuden taitojen oppimista.  Taiteiden ja taitojen opiskeluun liittyy kehollisuus, aistivoimaisuus, käsillä tekeminen, taitaminen ja oppimisprosessin kokonaisvaltaisuus. Ne palvelevat koulun opetus- ja kasvatustehtävää erittäin hyvin.

Vuonna 2016 käyttöön otettu perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa oppilaan aktiivisuutta.  Tavoitteena on koulun toimintakulttuurin muuttaminen liikunnallisempaan suuntaan eli liikunnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden tuominen osaksi koulun jokapäiväistä arkea. (RoiOPS, Paikalliset opetuksen järjestämistä koskevat periaatteet, 19). Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että fyysisesti aktiivista toimintaa tapahtuu ainoastaan liikuntatunneilla. Toiminnallisuutta tulee korostaa myös oppitunneilla, jotta tavoitteet hyvinvoivasta oppilaasta ja aktiivisesta koulupäivästä olisivat mahdollisia.

Rovaniemen kaupungissa taide- ja taitoaineisiin on panostettu erityisesti liikunnan ja käsityön osalta lisäämällä opetusta suhteessa valtioneuvoston asettamiin minimituntimääriin. Tämän lisäksi kaupungissamme järjestetään merkittävä määrä koulupäivän jälkeisiä iltapäiväkerhoja yhteensä 17 koululla. Yli 35 kerhon valikoimassa jokaisella kerholla on oma teemansa; keskiössä ovat kerhosta riippuen liikunta-, musiikki-, käsityö-, erä-,robotiikka- ja sosiaaliset taidot.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat lasten ja nuorten liikkumattomuuden lisääntyneen maassamme. Erityistä huolta on herättänyt yläkoululaisten liikkumattomuuden lisääntyminen.  Jyväskylän yliopiston johtamassa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksessa kerätään kattavasti tietoa koko maan muutoksista ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta, liikuntakäyttäytymisestä ja passiivisesta ajanvietosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto ja objektiivisesta mittaamisesta UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vuoden 2018 LIITU-tulokset osoittavat, että esimerkiksi yhdeksäsluokkalaiset viettivät suurimman osan päivää istuen, maaten tai paikallaan seisten (n. 70% valveillaolosta). Liikkumisen intensiteetti on matala erityisesti viikonloppuisin. Huomionarvoista on myös se, että koulupäivän aikaisten askelten määrässä on valtava ero erityisesti  ylä- ja alakoululaisten välillä; liikkumattomuus yläkouluikäisillä on merkittävästi lisääntynyt tutkimusvuosien 2016 ja 2018 välillä.

LIITU-tutkimuksen (2018) mukaan huomiota tulisi kiinnittää erityisesti yläkoululaisille ja vähiten liikkuville lapsille ja nuorille suunnattuihin toimiin. Strategisen yhteistyön lisäämisellä eri toimijoiden välillä, toimenpiteitä lisäämällä sekä lasten ja nuorten osallistamisella aktiivisuustasoa voitaisiin nostaa.

Rovaniemen kaupungissa koulun jälkeen tapahtuvaa iltapäivätoimintaa on kehitetty viime vuosina. Vuonna 2015 Sportisti Roi -toiminnan tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten aktiivisuutta nimenomaan koulupäivän jälkeen, kello 14 ja 16 välillä. Maksutonta toimintaa järjestettiin 2 yhtenäiskoululla ja 4 alakoululla, yhteistyökumppaneina ja kerhojen vetäjinä toimivat alkuvaiheessa paikalliset seurat. Syyslukukaudella 2015 alkanut toiminta päätettiin kuitenkin lopettaa alhaisen osallistujamäärän vuoksi.

Rovaniemen kaupungin liikuntapalveluiden maaliskuussa 2019 aloitettu maksuton HUPPARI-toiminta pyrkii tavoittamaan ja aktivoimaan nimenomaan yläkouluikäiset nuoret. HUPPARI toimii kerran viikossa; nuoret osallistetaan suunnitteluun ja toiminta järjestetään heidän toiveidensa mukaan. Tähän mennessä kolme kertaa järjestetty tapahtuma ei ole vielä tavoittanut nuoria.

Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen on tärkeää myös tulevaisuudessa. Taiteiden ja taitojen vahvistaminen  tukevat koulun opetus- ja kasvatustehtävää erinomaisesti. Rovaniemen kaupungissa kehittämistyötä tehdään jatkossakin yhteistyössä seurojen, järjestöjen, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tämänhetkinen tilanne:

  • 37 iltapäiväkerhoa 17 koululla;  liikunta-, musiikki-, käsityö-, erä-,robotiikka- ja sosiaaliset taidot

  • Kerhoyhteistyö Rovaniemen Palloseuran ja FC Santa Clausin kanssa

  • HUPPARI -toiminta yläkouluikäisille

  • Lapin musiikkiopiston järjestämät kerhot kouluilla

Tulevaisuuden toimenpiteet:

  • Iltapäivätoiminnan jatkaminen

  • Yhteistyön lisääminen paikallisten toimijoiden kanssa

  • HUPPARI -toiminnan jatkaminen, kokemusten kerääminen ja toiminnan kehittäminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta antaa edellä olevan vastauksenaan Johannes Aholan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Johannes Ahola, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi