Koulutuslautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös palkkaa vastaavaa korvausta koskevassa asiassa

ROIDno-2018-114

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, vs. hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungilla aiemmin opettajana toiminut henkilö on vaatinut hakemuksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa Rovaniemen kaupunkia korvaamaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 3 mom. nojalla 24 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Opettajan mukaan hänet oli ilman pätevää syytä otettu määräaikaiseen kielten opettajan virkasuhteeseen. Lisäksi hän on vaatinut kaupunkia korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa asiassa.

Kaupunki vaati hakemuksen hylkäämistä perusteettomana ja kaupungin oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Henkilö on toiminut kielten opettajana kaupungilla määräaikaisissa virkasuhteissa vuodesta 2006 vuoteen 2017. Hän on toiminut ensin sivutoimisena tuntiopettajana 2006 – 2011 ja tämän jälkeen päätoimisena tuntiopettajana vuoteen 2017 saakka.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 21.3.2019 antamallaan päätöksellä nro 19/0133/2 enemmälti hylännyt hakijan hakemuksen, mutta on kuitenkin velvoittanut Rovaniemen kaupungin maksamaan hakijalle kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Hallinto-oikeus velvoitti kaupungin myös korvaamaan hakijan oikeudenkäyntikuluina 1.600 euroa viivästyskorkoineen.

Hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että opettajan määräaikaisille virkasuhteille ajanjaksolla 1.8.2014 – 31.7.2017 ei ole ollut viranhaltijalain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua perustetta. Näin ollen opettajalla on ollut oikeus viranhaltijalain mukaiseen palkkaa vastaavaan korvaukseen.

Viranhaltijalain 3 §:n 3 momentin mukaan viranhaltijalla, joka on ilman 2 momentin mukaista perustetta otettu määräajaksi tai joka on ilman perusteltua syytä toistuvasti otettu peräkkäin määräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Opettaja on vaatinut laissa säädettyä enimmäiskorvausmäärää, eli 24 kuukautta. Hallinto-oikeuden päätöksessään määräämä kahdeksan kuukauden palkkaa vastaava korvaus opettajalle on kuitenkin ollut lähempänä laissa säädettyä kuuden kuukauden vähimmäiskorvausmäärää.

Hallinto-oikeus on katsonut, että osalle opettajan määräaikaisista virkasuhteista on ollut lainmukaiset perusteet. Ajanjaksolla 1.8.2006 – 31.7.2011 hallinto-oikeus totesi, että opetettu viikkotuntimäärä ei ole yltänyt päätoimisen tuntiopettajan tasolle, ja opetusmäärän vakiintumattomuus sekä tuntiopettajan tehtävän jatkumisen epävarmuus ovat edellyttäneet opettajan ottamista määräaikaiseen virkasuhteeseen. Lisäksi hallinto-oikeuden mukaan ajanjaksolla 1.8.2011 – 31.7.2014 kaupungilla on ollut oikeus ottaa opettaja määräaikaisiin virkasuhteisiin, sillä opettajalta on puuttunut kelpoisuus erään aineyhdistelmässä olleen kielen opetukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta merkitsee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 19/0133/2 tiedoksi.

Merkittiin, että Miikka Ruokamo poistui kokouksesta klo 14.40.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Kai Väistö, Risto Varis

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi