Koulutuslautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Valtuustoaloite yksityisten ja kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta

ROIDno-2019-333

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Mari Jolanki ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Viimeaikoina on käyty erittäin vilkasta ja tarpeellista keskustelua yksityisten ja kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta.

Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme henkilöstömitoituksen ja/tai muiden poikkeamien seurantalomakkeen käyttöönottoa Rovaniemen kaupungissa niin kunnan omissa kuin yksityisissäkin varhaiskasvatuspalveluissa.

Päiväkotien omavalvontasuunnitelmissa veivoitetaan monien lakien osalta päiväkoteja seuraamaan poikkeamia. Poikkeamien seurantalomakkeella päiväkodit velvoitetaan seuraamaan, kirjaamaan ja tiedoksi antamaan kaikki havaitut poikkeamat mm. henkilöstömitoituksessa, turvallisuudessa, ruuan määrässä tai laadussa yms.

Lomake toimitetaan varhaiskasvatuspalvelujen nimetylle henkilölle kerran kuukaudessa koontina. Vastaava lomake on käytössä mm. Oulussa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen varhaiskasvatuspalvelujen palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Mari Jolanki ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Viimeaikoina on käyty erittäin vilkasta ja tarpeellista keskustelua yksityisten ja kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta.
Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme henkilöstömitoituksen ja/tai muiden poikkeamien seurantalomakkeen käyttöönottoa Rovaniemen kaupungissa niin kunnan omissa kuin yksityisissäkin varhaiskasvatuspalveluissa.
Päiväkotien omavalvontasuunnitelmissa veivoitetaan monien lakien osalta päiväkoteja seuraamaan poikkeamia. Poikkeamien seurantalomakkeella päiväkodit velvoitetaan seuraamaan, kirjaamaan ja tiedoksi antamaan kaikki havaitut poikkeamat mm. henkilöstömitoituksessa, turvallisuudessa, ruuan määrässä tai laadussa yms.
Lomake toimitetaan varhaiskasvatuspalvelujen nimetylle henkilölle kerran kuukaudessa koontina. Vastaava lomake on käytössä mm. Oulussa
."

Vastaus valtuustoaloitteeseen:

Valtuustoaloitteessa esitetty poikkeamien seurantalomakeen käyttöönotto on hyvä lisäväline sekä yksityisen että kunnallisen varhaiskasvatuksen valvontaan. Poikkeamasta ilmoittaminen tulee olla helppoa ja tapahtua mahdollisimman pian poikkeaman sattuessa. Myös poikkeamien seuraaminen ja kerääntyneen tiedon hyödyntäminen tulee olla helppoa. Poikkeamailmoitusta varten valmistellaan sähköinen lomake ZEF-arviointityökalulla. Lomakkeeseen vastataan linkin kautta. Lomake sisältää selkeät kysymykset, joilla kartoitetaan mistä poikkeamasta on kyse, mitä asian korjaamiseksi tehtiin  ja mihin tilanteessa päädyttiin.

Seurattavat poikkeamat tulee määritellä selkeästi. Henkilöstömitoitus ja henkilöstönkelpoisuus sekä turvallisuus ovat varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta keskeisiä asioita, joiden poikkeamista tiedon kerääminen on perusteltua. Ruuan määrään ja laatuun liittyvät poikkeamat tulee ilmoittaa suoraan ruokapalveluille/ruuan toimittajalle ja rakennuksiin/pihaan liittyvät poikkemat tilojen omistajalle. Jos poikkeamassa on kyse lasten tai henkilöstön turvallisuuden vaarantumisesta tulee palveluseteliyksikköjen siitä tehdä myös poikkeamailmoitus käyttöön otettavalla sähköisellä lomakkeella.  Kunnallisessa yksiköissä turvallisuuteen liittyvät poikkeamat ilmoitetaan jo nyt Lähellä piti-ilmoituksella. Tietoturvapoikkeamiin on tulossa kaupungin ylläpitämä oma ilmoituskanava, joka otetaan käyttöön sekä kunnallisissa että yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa.

Käyttöön otettavalla lomakkeella ilmoitetaan:

  • poikkeama henkilöstömitoituksessa
  • poikkeama henkilöstön kelpoisuudessa
  • poikkeama turvallisuudessa (palveluseteliyksiköt)

Poikkeamailmoituksesta tulee sähköpostiviesti palvelualuepäällikölle ja poikkeamaan on mahdollista tarvittaessa reagoida heti ilmoituksen tullessa. ZEF:n avulla saadaan helposti koottua tilastoa poikkeamista esimerkiksi mitä poikkeamia ilmenee ja missä yksiköissä niitä esiintyy. Mikäli havaitaan, että tiettyjä poikkeamia tulee usein tai useita samoista yksiköistä, pystytään niihin puuttumaan ja etsimään tilanteisiin ratkaisuja. Myös raportointi on tarvittaessa mahdollista. Sähköinen poikkeamailmoitus-lomake otetaan käyttöön 1.8.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja antaa edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi