Koulutuslautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Yhdenmukaiset palvelutarjonnat varhaiskasvatuksessa

ROIDno-2019-1098

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Tällä hetkellä kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa palvelutarjonnat poikkeavat jonkin verran toisistaan. Useissa keskustelussa on noussut esille eroavaisuudet asiakkaiden valinnan mahdollisuuksissa. Myös yhdessä Aville tehdyssä kantelussa viitattiin tähän eriarvoisuuteen. Alla olevassa taulukossa on kuvattu nykyiset valittavissa olevat palvelutarjonnat kunnallisissa yksiköissä ja palveluseteliyksiköissä sekä suunnitellut 1.1.2020 voimaan tulevat palvelutarjonnat.

Nykyiset palvelutarjonnat Palvelutarjonnat 1.1.2020
Kunnalliset yksiköt Palveluseteli-yksiköt Kunnalliset yksiköt Palveluseteli-yksiköt
Osa-aikainen hoito 4h/pv      
Osa-aikainen hoito max 5h Osa-aikainen hoito max 5h Osa-aikainen vaka max 5h Osa-aikainen vaka max 5h
Kokoaikainen hoito 7h/pv   Kokoaikainen vaka 5-7h/pv Kokoaikainen vaka 5-7h/pv
Kokopäivähoito yli 5h/pv Kokopäivähoito yli 5h/pv Kokoaikainen vaka yli 7h/pv Kokoaikainen vaka yli 7h/pv
Esiopetus 4 h/pv Esiopetus 4 h/pv Esiopetus 4 h/pv

Esiopetus 4 h/pv

Esiopetus+päivä-hoito alle 4h      
Esiopetus+päivä-hoito 4-5h Esiopetus+päivähoito 4-5h Esiopetus+vaka max 5h Esipetus+vaka max 5h
Esiopetus+päivä-hoito yli 5h   Esiopetus+vaka yli 5h Esiopetus+vaka yli 5h


Muutosten myötä 1.1.2020 alkaen asiakkailla on samat valittavissa olevat vaihtoehdot sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kunnallisesta varhaiskasvatuksesta poistuu osa-aikainen hoito 4h/pv. Sen käyttäjiä on tällä hetkellä vain alle kymmenen asiakasta. Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään kahtena vaihtoehtona. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa uudeksi vaihtoehdoksi tulee myös kokoaikainen varhaiskasvatus 5-7 h/pv. Muutoksen myötä päivitetään myös palvelun tarpeiden nimet vastaamaan nykyistä termistöä. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa säilyy edellä mainittujen lisäksi tuntiperusteinen varhaiskasvatus Etelärinteen, Käpymetsän ja Poropolun päiväkodeissa sekä varhaiskasvatuskerhotoiminta.

Vaikutukset kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun:

Asiakasmaksut muuttuvat seuraavasti:

Nykytilanne % Maksu 1.1.2020 alkaen %
Esipetus+päivähoito alle 4h 40   115,60  Esiopetus+vaka max 5h 50   144,50 
Esiopetus+päivähoito 4-5h 60 173,40 Esiopetus+vaka yli 5h 60 173,40
Esiopetus+päivähoito yli 5h 80 231,20

Vaikutukset palvelusetelin omavastuuosuuteen:

Asiakkaan omavastuuosuudet muuttuvat seuraavasti:

Nykytilanne % Maksu 1.1.2020 alkaen %
      Kokoaikainen vaka max 7h/pv 85  245,65 

Esiopetus+päivähoito 4-5h

60  173,40  Esiopetus+vaka max 5h/pv 50 144,50
Esiopetus+vaka yli 5h/pv 60 173,40

Muutokset edellyttävät myös Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan ja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen päivittämistä. Asiakirjat päivitetään tarvittavin osin syksyn 2019 aikana.

Taloudelliset vaikutukset:

Kunnallisten ja yksityisten palvelusetelillä toteutettavien varhaiskasvatuspalveluiden palvelutarjontojen yhdenmukaistaminen vähentää kunnallisessa toiminnassa asiakasmaksutuottoja (73 000 €) ja lisää palvelusetelitoiminnassa jonkin verran kustannuksia asiakkaan omavastuuosuuksien (37 000 €) pienentyessä. Muutosten taloudellinen vaikutus on arviolta yhteensä noin 110 000 €/vuosi. Vaikutus huomioidaan vuoden 2020 talousarvion valmistelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy esityksen mukaiset muutokset  kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden palvelutarjontoihin.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi