Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 81 Muutokset Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan

ROIDno-2017-3660

Valmistelija

  • Kimmo Tuunala, vs. opetuspäällikkö, kimmo.tuunala@rovaniemi.fi

Perustelut

Nykyinen Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelma on velvoittava asiakirja, mutta se on myös prosessi. Perusopetuksen opetussuunnitelman kohdalla prosessi tarkoittaa sitä, että kyseessä on elävä asiakirja, johon tehdään jatkuvasti tarkennuksia, lisäyksiä ja päivityksiä. Muutokset Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulevat olla harkittuja ja perusteltuja.

Muutokset koskevat seuraavia opetussuunnitelman kohtia:

  1. AIEMMIN PÄÄTETYT MUUTOKSET TUNTIJAKOON:

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 perusopetuksen tuntijaon muuttamisesta. Uusi tuntijako otetaan käyttöön lukuvuonna 2019-2020. Päivitetty tuntijako ja sen aiheuttamat muutokset tulee päivittää myös Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelmaan.

  1. TAITO- JA TAIDEAINEET -TERMIN MUUTTAMINEN

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa on käytetty termiä taito- ja taideaineiden opetus. Valtioneuvoston asetuksessa perusopetuksen tuntijaosta käytetään termiä taide- ja taitoaineiden opetus. Rovaniemen perusopetuksen opetussuunnitelmassa käytettävä termi tulee muuttaa, jotta käytettävä termistö on linjassa valtioneuvoston asetuksen kanssa.

  1. VARHENNETUN A1-KIELENOPETUKSEN ALOITTAMISEEN LIITTYVÄT PÄIVITYKSET

Vuoden 2020 alusta lähtien A1-kielen opetukseen on kohdennettava vähintään 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokille 1-2.

A1-kielen varhentamista koskevan siirtymäsäännöksen mukaan: ”Kevätlukukaudella 2020 vuosiluokalla 1 A1-kieltä opetetaan vähintään 0,5 vuosiviikkotuntia. Lukuvuonna 2020—2021 vuosiluokalla 2 A1-kieltä opetetaan vähintään 1,5 vuosiviikkotuntia.” Siirtymäajan rahoitus perustuu tähän sanamuotoon.

Siirtymäajan päätyttyä A1-kieltä opetetaan yllä olevan tuntijaon mukaisesti. A1-kielen opetuksen varhentamisesta opetuksen järjestäjille aiheutuvat lisäkustannukset korvataan kunnille osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. A1-kielen opetuksen varhentamiseen on varattu pysyväksi määrärahaksi 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 12 miljoonaa vuodesta 2021 alkaen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1–2 sisältää kuvaukset oppiaineen tehtävästä, opetuksen tavoitteista, opetuksen tavoitteista johdetuista oppimisen tavoitteista, tavoitteisiin liittyvistä sisältöalueista sekä oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista. Lisäksi perusteissa kuvataan ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi A1-kielessä vuosiluokilla 1–2.

Varhennettuun A1-kielenopetukseen liittyvät merkinnät tulee tehdä Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tuntijaon osalta.


Perusopetuksen järjestäjän tulee valmistella kielen opetuksen varhentamista koskevien opetussuunnitelman perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma siten, että paikalliset opetussuunnitelman muutokset tulevat voimaan viimeistään 1.1.2020. Rovaniemen kaupungissa paikallinen opetussuunnitelmatyö tehdään syyslukukaudella 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy edellä esitetyt muutokset Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Peruskoulut

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi