Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Muutokset Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan

ROIDno-2017-3660

Valmistelija

  • Kimmo Tuunala, vs. opetuspäällikkö, kimmo.tuunala@rovaniemi.fi

Perustelut

Nykyinen Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelma on velvoittava asiakirja, mutta se on myös prosessi. Perusopetuksen opetussuunnitelman kohdalla prosessi tarkoittaa sitä, että kyseessä on elävä asiakirja, johon tehdään jatkuvasti tarkennuksia, lisäyksiä ja päivityksiä. Muutokset Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulevat olla harkittuja ja perusteltuja.

Muutokset koskevat seuraavia opetussuunnitelman kohtia:

  1. AIEMMIN PÄÄTETYT MUUTOKSET TUNTIJAKOON:

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta on päättänyt 18.12.2018 perusopetuksen tuntijaon muuttamisesta. Uusi tuntijako otetaan käyttöön lukuvuonna 2019-2020. Päivitetty tuntijako ja sen aiheuttamat muutokset tulee päivittää myös Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelmaan.

  1. TAITO- JA TAIDEAINEET -TERMIN MUUTTAMINEN

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa on käytetty termiä taito- ja taideaineiden opetus. Valtioneuvoston asetuksessa perusopetuksen tuntijaosta käytetään termiä taide- ja taitoaineiden opetus. Rovaniemen perusopetuksen opetussuunnitelmassa käytettävä termi tulee muuttaa, jotta käytettävä termistö on linjassa valtioneuvoston asetuksen kanssa.

  1. VARHENNETUN A1-KIELENOPETUKSEN ALOITTAMISEEN LIITTYVÄT PÄIVITYKSET

Vuoden 2020 alusta lähtien A1-kielen opetukseen on kohdennettava vähintään 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokille 1-2.

A1-kielen varhentamista koskevan siirtymäsäännöksen mukaan: ”Kevätlukukaudella 2020 vuosiluokalla 1 A1-kieltä opetetaan vähintään 0,5 vuosiviikkotuntia. Lukuvuonna 2020—2021 vuosiluokalla 2 A1-kieltä opetetaan vähintään 1,5 vuosiviikkotuntia.” Siirtymäajan rahoitus perustuu tähän sanamuotoon.

Siirtymäajan päätyttyä A1-kieltä opetetaan yllä olevan tuntijaon mukaisesti. A1-kielen opetuksen varhentamisesta opetuksen järjestäjille aiheutuvat lisäkustannukset korvataan kunnille osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. A1-kielen opetuksen varhentamiseen on varattu pysyväksi määrärahaksi 7,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 12 miljoonaa vuodesta 2021 alkaen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1–2 sisältää kuvaukset oppiaineen tehtävästä, opetuksen tavoitteista, opetuksen tavoitteista johdetuista oppimisen tavoitteista, tavoitteisiin liittyvistä sisältöalueista sekä oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista. Lisäksi perusteissa kuvataan ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi A1-kielessä vuosiluokilla 1–2.

Varhennettuun A1-kielenopetukseen liittyvät merkinnät tulee tehdä Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tuntijaon osalta.


Perusopetuksen järjestäjän tulee valmistella kielen opetuksen varhentamista koskevien opetussuunnitelman perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma siten, että paikalliset opetussuunnitelman muutokset tulevat voimaan viimeistään 1.1.2020. Rovaniemen kaupungissa paikallinen opetussuunnitelmatyö tehdään syyslukukaudella 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy edellä esitetyt muutokset Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi