Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 87 Muutokset Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan

ROIDno-2019-2087

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Opetushallitus on antanut 19.12.2018 määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Perusteet on uudistettu vastaamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Lakiuudistus kiinnitti varhaiskasvatuksen entistä vahvemmin osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelmää poistamalla sidokset sosiaalihuollon lainsäädäntöön. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laatukäsikirja, joka määrittelee raamit kaikille yhtenäisen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle. Sen mukaisesti toimimalla varmistetaan jokaisen lapsen oikeus saada tasalaatuista varhaiskasvatusta asuinpaikastaan riippumatta. Uudet perusteet astuivat voimaan 1.1.2019 ja uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on otettava käyttöön 1.8.2019. Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma täydentää valtakunnallisia perusteita paikallisilla linjauksilla ja painotuksilla, jotka on kirjattu asiakirjaan kuntavaakunan merkillä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on kansallinen normi. Paikalliset suunnitelmat velvoittavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatuslain sekä perusteiden arvoperustan, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan niin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa kuin muussa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä varhaiskasvatus on kytketty tiiviisti osaksi elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä opetussuunnitelmien jatkumoa. Perusteista löytyy monia yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän yhtenäinen arvoperusta, käsitys lapsesta ja oppimisesta sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteista turvaavat lapsen näkökulmasta johdonmukaisesti etenevän opinpolun.

Edellinen Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on on hyväksytty Koulutuslautakunnassa 30.6.2017 § 60. Voimassa olevaa Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty vastaamaan uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Samalla on tarkennettu ja muokattu paikallisia käytänteitä huomioiden tehty kehittämistyö ja pedagogiikan painottuminen. Varhaiskasvatuksen visiossa ja arvoissa on huomioitu kaupungistrategian muutokset.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman osalta on täsmennetty mm.

  • Laatimisen prosessimaista luonnetta ja laadinnan vastuita
  • Lapsen mielipiteen ja toiveiden selvittämisen vastuita

  • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman salassapitoa sekä tietojen saamista ja luovuttamista

  • Lapsen edun ensisijaisuutta

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen ja palveluseteli yksiköiden henkilöstöllä on ollut mahdollisuus antaa näkemyksensä uudistamiseen. Lisäksi lausunto uudistuksesta on pyydetty ja saatu Mll:n Lapin piiriltä, Saamelaiskäräjiltä ja Rovaniemen seurakunnalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman, joka otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen kaikissa Rovaniemen kaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä toimivissa yksityisissä päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Merkittiin, että Piia Hanni poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.50.

Pöytäkirjan varatarkastajaksi valittiin Sakke Rantala.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi