Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Rovalan Setlementti ry:n lupahakemus aikuisten perusopetuksen järjestämiseksi

ROIDno-2019-2051

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungit ja kunnat järjestävät aikuisten perusopetusta aikuislukioissa, kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, ammatillisen aikuiskoulutuksen tai perusopetuksen yhteydessä. Rovaniemen kaupungissa aikuisten perusopetus on järjestetty Rovaniemen aikuislukiossa iltaopetuksena. Aikuislukio toimii Lyseonpuiston lukion yhteydessä.

Aikuisten perusopetus jakaantuu kahteen vaiheeseen: alkuvaiheeseen ja päättövaiheeseen. Alkuvaihe jakaantuu lukutaitovaiheeseen (tarjottava 29 kurssia, joista opiskelijan suoritettava 27 kurssia) ja alkuvaiheen opintoihin (tarjottava 44 kurssia, joista opiskelijan suoritettava 38 kurssia). Päättövaiheessa on tarjottava 49 kurssia, joista opiskelijan on suoritettava 46 kurssia. Aikuisten perusopetuksessa on siten tarjottava yhteensä 122 kurssia, joista opiskelijan on suoritettava vähintään 111 kurssia.

Aikuisten perusopetusta on oikeutettu antamaan toimija, jolla on perusopetuksen järjestämislupa. Vain lukutaitovaihetta on mahdollista hankkia toiselta perusopetuksen järjestäjältä tai ammatillisen koulutuksen järjestäjältä. Aikuisten perusopetukseen ei ole kunnalla lakisääteistä velvoitetta. Jos kunta järjestää aikuisten perusopetusta, silloinkaan ei ole velvoitetta järjestää opetuksen kaikkia vaiheita.

Aikuisten perusopetus sopii hyvin Rovalan Setlementti ry:n ja sen alaisen Rovala-Opiston palvelukokonaisuuteen, mikä palvelee myös Rovaniemen kaupungin tavoitteita ja tarpeita hyvin. Rovala-Opiston kokemus kotouttamisesta antaa kokonaisvaltaisen kuvan oppilaiden tarpeista ja edesauttaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Rovala-Opisto pystyy tarjoamaan tarvittavat opiskelun tukipalvelut. Opiskelu voidaan järjestää tehokkaasti, jolloin oppilaat edistyvät opinnoissaan ripeästi.

Rovaniemellä aikuisten perusopetus olisi järkevää keskittää Rovala-Opiston hoidettavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta puoltaa Rovala-Opiston lupahakemusta aikuisten perusopetukseen.

Merkittiin, että Sanna Luoma poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Esteellisyys

  • Sanna Luoma

Tiedoksi

Rovala

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi