Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Saarenkylän alueen (Napapiirin) hankesuunnitelman hyväksyminen

ROIDno-2018-191

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt 5.4.2018 §42 Saarenkylän alueen palveluverkkoselvityksen vaihtoehdon 3 mukaisesti. Vaihtoehdossa 3 alueella jatkaa yksi 2-sarjainen Saaren alakoulu ja yksi 4+6-sarjainen Nivavaaran/Napapiirin yhtenäiskoulu. Nivavaaran/Napapiirin yhtenäiskoululle rakennetaan uusia tiloja. 

Suunniteltuun yhtenäiskouluun (monitoimitaloon) tulee perusopetuksen lisäksi esiopetus. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen sijoittuminen samaan rakennukseen mahdollistaa lapselle katkeamattoman oppimispolun, henkilöstön osaamisen monipuolisen hyödyntämisen ja tilojen tehokkaan käytön. Tämän lisäksi monitoimitalossa tulevat toimimaan nuorisopalvelut, kansalaisopisto, liikuntapalvelut, kulttuuritoiminta ja muu kuntalaiskäyttö. Muunneltavat tilat mahdollistavat uusien opetussuunnitelmien mukaisen esi- ja perusopetuksen.

Hankesuunnitelman tavoitteena on ennen toteutussuunnittelun aloittamista tilatarpeiden määrällisten ja laadullisten tarpeiden määrittely sekä hankkeen tavoitehinnan määrittely. Hankesuunnitelmassa esitetään purettavaksi kaikki Napapiirin yläasteen rakennukset. 

Hankesuunnitelma on laadittu Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n toimesta. Hankesuunnittelun ohjausryhmään ovat kuuluneet toimialajohtaja Antti Lassila, rakennuttajakonsultti Jarmo Jokelainen, toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen, rakennuttajapäällikkö Juha Välitalo, suunnittelupäällikkö Aku Raappana, palvelualuepäällikkö Merja Tervo, palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö Kai Väistö, talouspäällikkö Jukka Ylinampa, talouspäällikkö Arto Sarala. Hankkeen ohjausryhmään on myöhemmin nimetty kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi, controller Janne Juotasniemi ja kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen.

Käyttäjän edustajat ovat muodostaneet yhdessä Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n edustajien kanssa varsinaisen hankesuunnitteluryhmän.

Uudisrakennushankkeen tavoitteellinen hankekoko (uudisrakennus + nykyinen Nivavaaran koulu) on 14 148 hum2, josta uudisrakennuksen osuus on 10 312 hum2 ja Nivavaaran koulu 3 836 hum2. Tavoitehinta-arvio uudisrakennukselle ja Nivavaaran koulun muutostöille sekä piharakentamiselle on 28 241 000 euroa. Hankkeelle on laskettu kalustamiskustannuksia 2 219 280 euroa. Rakennushankkeen ja kalustamiskustannusten kokonaishinta on 30 460 280 euroa. Rakennushankkeen arvioitu vuosivuokra on noin 2 800 000 euroa. 

Nykyisten hankkeeseen sisällytettyjen koulujen vuosivuokra on noin 2 600 000 euroa. Ko. koulujen korjausvelka on yli 11 miljoonaa euroa. Jos ne olisi peruskorjattu, niin vuokra olisi noussut noin 3 400 000 euroon.

Teknisen toimialan kanssa on sovittu, että Napapiirin yhtenäisen peruskoulun liikenneinvestoinnit siirretään ja aktivoidaan teknisen toimialan investoinniksi. Liikennealueiden investointi on suuruudeltaan 1 410 000 euroa.  

Koulujen uudet ulkoliikuntapaikat toteutetaan liikuntapalvelujen investointeina ylläpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi. Nivavaara-Napapiirin hankesuunnitelmassa olevan ulkoliikuntakentän investointi on suuruudeltaan 1 230 000 euroa.

Napapiirin yhtenäiskoulun yhteyteen rakennetaan myös nuorisotilat. Osa nuorisotilojen vuokrista kohdennetaan nuorisopalveluille. Osa Napapiirin yhtenäiskoulun liikuntasalin vuokrasta kohdennetaan käytön mukaan liikuntapalveluille. Liikuntapalvelut hallinnoi liikuntasalin iltakäyttöä ja jakaa vuorot seuroille ja yhdistyksille sekä vuokraa liikuntasaleja muille käyttäjille. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta hyväksyy Nivavaara-Napapiirin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman uudisrakennuksen, Nivavaaran koulun muutostöiden sekä piha-alueen osalta.

Koulutuslautakunta esittää, että liikennealueiden investointi siirretään tekniselle toimialalle.

Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi, että hankesuunnitelmaan kuuluvan ulkoliikuntapaikan rakentaminen toteutetaan liikuntapalveluiden investointina.

 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Ote: tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi