Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Valtuustoaloite Liikuntaharrastus osaksi koulupäivää

ROIDno-2019-1170

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sanna Karhu ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Tuoreen Valtion liikuntaneuvoston LIITU-tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt, eikä liikkuminen kiinnosta enää lapsia siitä huolimatta, että Liikkuva koulu -hanke on ollut käynnissä viime vuosina 90% suomalaisista kouluissa. Vain kolmasosa lapsista ja nuorista saavuttaa liikuntasuosituksen. Vähän liikkuvien osuus on pysynyt ennallaan.Liikkuminen vähenee ja paikallaanolo lisääntyy iän myötä. Haasteena on, että ruutuaikaa kertyy valtaosalle lapsista päivittäin runsaasti.

Kansallisen liikuntasuosituksen mukaan 7-18-vuotiaiden lasten tulisi liikkua vähintään 1-2 tuntia päivittäin monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Maassamme on samaan aikaan todella aktiivisesti liikuntaa harrastavia lapsia, joilla on treenejä useita kertoja viikossa sekä niitä lapsia, jotka eivät harrasta juuri yhtään liikuntaa.

Liikunnan harrastamisen vaikutukset ovat kiistattomat sekä yksilön terveydelle sekä kansanterveydelle. Liikkuminen vaikuttaa myös positiivisesti oppimiseen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen kaupunki laajentaa seurayhteistyötä  niin,että yhä useammalla lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa . Liikuntaharrastus olisi kätevin organisoida heti koulupäivän jälkeen kerhomaisesti, siten että lapsilla olisi mahdollisimman matala kynnys osallistua toimintaan.

Yhteistyön laajentamisella olisi useita positiivia vaikutuksia:

 • Lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen lisääntyy ,joka vaikuttaa positiivisesti myös oppimiseen.
 • Yhä useamman lapsen tavoittaminen harrastustoiminnan piiriin vähentää ja ehkäisee syrjäytymistä.
 • Yhteistyön kautta urheiluseuroilla on mahdollisuus saada lisää aktiiveja ja harrastajia.
 • Vanhempien tarve järjestää iltaisin kuljetuksia eri harrastukiin vähenee, jolloin perheiden yhdessä viettämä aika ja perheiden hyvinvointi lisääntyvät."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

 • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
 • Kimmo Tuunala, vs. opetuspäällikkö, kimmo.tuunala@rovaniemi.fi

Perustelut

Aloitteen laatijat esittävät, että Rovaniemen kaupunki laajentaa seurayhteistyötä niin, että yhä useammalla lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Liikuntaharrastus olisi aloitteen tekijöiden kätevin organisoida heti koulupäivän jälkeen kerhomaisesti siten, että lapsilla olisi mahdollisimman matala kynnys osallistua toimintaan.

Taide- ja taitoaineiden (liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki) asema perusopetuksessa on merkittävä; taiteiden ja taitojen opiskeluun liittyy kehollisuus, aistivoimaisuus, käsillä tekeminen, taitaminen ja oppimisprosessin kokonaisvaltaisuus. Ne palvelevat koulun opetus- ja kasvatustehtävää erittäin hyvin.

Vuonna 2016 käyttöön otettu perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa oppilaan aktiivisuutta.  Tavoitteena on koulun toimintakulttuurin muuttaminen liikunnallisempaan suuntaan eli liikunnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden tuominen osaksi koulun jokapäiväistä arkea. (RoiOPS, Paikalliset opetuksen järjestämistä koskevat periaatteet, 19). Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että fyysisesti aktiivista toimintaa tapahtuu ainoastaan liikuntatunneilla. Toiminnallisuutta tulee korostaa myös muilla oppitunneilla, jotta tavoitteet hyvinvoivasta oppilaasta ja aktiivisesta koulupäivästä olisivat mahdollisia.

Rovaniemen kaupungissa järjestetään merkittävä määrä koulupäivän jälkeisiä iltapäiväkerhoja yhteensä 17 koululla. Yli 35 kerhon valikoimassa jokaisella kerholla on oma teemansa; keskiössä ovat kerhosta riippuen erityisesti liikunta-, musiikki-, käsityö-, erä-,robotiikka- ja sosiaaliset taidot.

LIITU-tutkimuksen (2018) mukaan huomiota tulisi kiinnittää erityisesti yläkoululaisille ja vähiten liikkuville lapsille ja nuorille suunnattuihin toimiin. Strategisen yhteistyön lisäämisellä eri toimijoiden välillä, toimenpiteitä lisäämällä sekä lasten ja nuorten osallistamisella aktiivisuustasoa voitaisiin nostaa.

Syksyllä 2019 yhteistyötä kouluikäisten liikuntaharrastuksen lisäämiseksi toteutetaan muun muassa Neven rahoittaman hankkeen kautta, jossa seuratoimintaa esitellään erityisesti kaupungin reuna-alueiden pienimmillä kouluilla, josta etäisyydet seurojen järjestämiin harrastuksiin ovat pidemmät.

Rovaniemen kaupungissa koulun jälkeen tapahtuvaa iltapäivätoimintaa on kehitetty viime vuosina. Vuonna 2015 Sportisti Roi -toiminnan tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten aktiivisuutta nimenomaan koulupäivän jälkeen, kello 14 ja 16 välillä. Maksutonta toimintaa järjestettiin 2 yhtenäiskoululla ja 4 alakoululla, yhteistyökumppaneina ja kerhojen vetäjinä toimivat alkuvaiheessa paikalliset seurat. Syyslukukaudella 2015 alkanut toiminta päätettiin kuitenkin lopettaa alhaisen osallistujamäärän vuoksi.

Rovaniemen kaupungin liikuntapalveluiden maaliskuussa 2019 aloitettu maksuton HUPPARI-toiminta pyrkii tavoittamaan ja aktivoimaan nimenomaan yläkouluikäiset nuoret. HUPPARI toimii kerran viikossa; nuoret osallistetaan suunnitteluun ja toiminta järjestetään heidän toiveidensa mukaan. Tähän mennessä järjestetyt tapahtuma ei ole vielä tavoittanut nuoria.

Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen on tärkeää myös tulevaisuudessa. Oppilaiden aktiivisuuden ja liikunnallisuuden edistäminen  tukee koulun opetus- ja kasvatustehtävää erinomaisesti. Rovaniemen kaupungissa kehittämistyötä tehdään jatkossakin yhteistyössä seurojen, järjestöjen, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tämänhetkinen tilanne:

 • 37 iltapäiväkerhoa 17 koululla;  liikunta-, musiikki-, käsityö-, erä-,robotiikka- ja sosiaaliset taidot

 • Kerhoyhteistyö Rovaniemen Palloseuran ja FC Santa Clausin kanssa

 • HUPPARI -toiminta yläkouluikäisille

 • vuotuiset Säpinää Syksyyn ja Kevätkirmaus -tapahtumat tuovat yhteen kaupungin koululaiset ja liikuntatoimijat; tapahtumien avulla lisätään yhteistyötä seurojen ja kaupungin välillä, mutta lisätään myös lasten ja nuorten tietoisuutta kaupunkimme liikuntatarjonnasta

Tulevaisuuden toimenpiteet:

 • Iltapäivätoiminnan jatkaminen ja kehittäminen

 • Yhteistyön lisääminen paikallisten toimijoiden kanssa

 • HUPPARI -toiminnan jatkaminen, kokemusten kerääminen ja toiminnan kehittäminen  

 • Yhteistyötä Lapin Urheiluakatemian alla toimivan yläkouluakatemian kanssa lisätään erityisesti yläkoululaisten koulupäivän liikunnallistamiseksi; toimintaan on myönnetty lisäresurssi lukuvuodeksi 2019-2020

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta antaa edellä olevan vastuksen valtuustosloitteeseen.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi