Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Valtuustoaloite mahdollisuus suorittaa ylioppilaskirjoitukset väistötiloissa

ROIDno-2019-991

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sara Tuisku ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä lukioissa on sisäilmaongelmia. Sisäilmaoireista kärsivien oppilaiden on vaikea suoriutua ylioppilaskirjoituksista tiloissa, joissa oireilevat. Nämä ongelmat voivat vaikuttaa nuoren koko loppuelämään. Jokaisella lukion oppilaalla tulisi olla mahdollisuus suorittaa lukion opinnot terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Tällä hetkellä tilanne asettaa oppilaat epätasa-arvoiseen asemaan. Rovaniemellä tulisi olla mahdollisuus suorittaa ylioppilaskirjoitukset väistötiloissa, silloin kun sisäilmasta kärsivä oppilas ei pysty suoriutumaan kirjoituksista oman koulunsa tiloissa. Esitän että Rovaniemellä otetaan huomioon sisäilmaoireista kärsivät oppilaat, ja syksystä 2019 lähtien kirjoittaville oppilaille järjestetään väistötilat."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää kokouksessa jätettävät aloitteet kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Sara Tuisku ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä lukioissa on sisäilmaongelmia. Sisäilmaoireista kärsivien oppilaiden on vaikea suoriutua ylioppilaskirjoituksista tiloissa, joissa oireilevat. Nämä ongelmat voivat vaikuttaa nuoren koko loppuelämään. Jokaisella lukion oppilaalla tulisi olla mahdollisuus suorittaa lukion opinnot terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Tällä hetkellä tilanne asettaa oppilaat epätasa-arvoiseen asemaan. Rovaniemellä tulisi olla mahdollisuus suorittaa ylioppilaskirjoitukset väistötiloissa, silloin kun sisäilmasta kärsivä oppilas ei pysty suoriutumaan kirjoituksista oman koulunsa tiloissa. Esitän että Rovaniemellä otetaan huomioon sisäilmaoireista kärsivät oppilaat, ja syksystä 2019 lähtien kirjoittaville oppilaille järjestetään väistötilat."

Ylioppilastutkinnosta ja siihen liittyvistä asioista säädetään lukiolaissa, laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä sekä asetuksessa ylioppilastutkinnosta. Ylioppilastutkintolautakunta antaa määräyksiä kokeiden sisällöstä, koejärjestelyistä ja kokeiden arvostelusta. Näissä määräyksissä ilmoitetaan mm. kunkin kokeen rakenne, tehtävien lukumäärä, arvosteluperusteet ja kokeen toimeenpano-ohjeet.

Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestetään lain edellyttämällä tavalla lukiokoulutusta antavissa oppilaitoksissa samanaikaisesti kaksi kertaa vuodessa. Rovaniemellä ylioppilaskirjoituksia järjestetään Lyseonpuiston ja Ounasvaaran lukioissa. Aikuislukion opiskelijat suorittavat kokeet Lyseonpuiston lukion tiloissa. Kokeiden suorituspaikkana on molemmissa yksiköissä pääsääntöisesti liikuntasali, joihin rakennetaan mm. sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämä paikallinen verkko sisältäen varapalvelimen ja järjestelmän vaatiman varavirtähteen.

Molemmissa Rovaniemen lukioissa tilojen omistaja on tehnyt laajoja toimenpiteitä rakennuksen kuntoon liittyen. Lyseonpuiston lukion tilojen peruskorjaus valmistui 2010 ja Ounasvaaran lukion Porokadulla sijaitseva liikuntasali on peruskorjattu ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi 2017. Tehtyjen tutkimusten perusteella kummankaan lukion yo-kirjoitustilana toimivaa salia ei voida määritellä sisäilmaongelmaiseksi tilaksi.

Valtuustoaloitteessa mainittuihin lukion sisäilmaongelmiin on reagoitu Ounasvaaran lukion sisäilmatyöryhmän edellyttämillä säännöllisillä toimenpiteillä. Toimenpiteistä on raportoitu myös Aluehallintovirastolle tarkastuskertomuksen edellyttämällä tavalla. Kesän 2019 aikana rakennukseen liittyviä toimenpiteitä edelleen jatketaan. Myös Lyseonpuiston lukiolla on tehty Aluehallintoviraston tarkastuskäynti, josta on raportoitu huhtikuussa. Tarkastuskertomuksessa ei ole ilmennyt koetiloihin liittyviä ongelmia.

Edellisten toimenpiteiden lisäksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (Redu) kanssa on käyty neuvotteluita vaihtoehtoisten tilojen löytämisestä Ounasvaaran lukiolle. Vuokrasopimus lukion tiloista päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä. Redun kiinteistöstrategiaa ollaan päivittämässä viimeistään vuonna 2020, jolloin huomioidaan tilojen käyttöasteen arvioinnin yhteydessä myös Ounasvaaran lukion tilatarpeita yhteistyössä kaupungin koulutuspalveluiden kanssa.

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija voi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeet poikkeavasti. Edellä mainitut syyt eivät automaattisesti oikeuta erityisjärjestelyiden käyttöön, vaan edellytyksenä on, että syy estää kokelasta suorittamasta koetta samalla tavoin kuin muut kokelaat.

Erityisjärjestelyiden sisältö määräytyy tapauskohtaisesti syiden luonteen ja niiden aiheuttamien vaikeuksien asteen mukaisesti. Tilanne arvioidaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen yhteistyössä rehtorin ja esimerkiksi opiskelijaa hoitavan tahon kanssa. Erityisjärjestelyistä tekee päätökset ylioppilastutkintolautakunta erillisen rehtorin ja opiskelijan hakemuksen pohjalta. Hakemukseen liitetään asiantuntijan (esimerkiksi lääkärin) lausunto. Erityisjärjestelyprosessiin on tulossa lähiaikoina muutoksia, jotka huomioidaan myös Rovaniemen lukioiden toiminnassa niiden valmistuttua.

Jos äkillinen tai ennakoimaton tilanne vaikuttaa ylioppilastutkinnon suorittamiseen, tulee kokelaan tai hänen huoltajansa välittömästi ottaa yhteyttä lukion rehtoriin. Jos kokelaalla on hajautuskertoja tai uusimiskertoja jäljellä, tulee arvioida, onko kokelaan edun mukaista hakea ilmoittautumisen mitätöintiä esimerkiksi lääkärinlausunnon perusteella vai suorittaa koe erityisjärjestelyitä hyödyntäen. Erillisellä hakemuksella on mahdollista, että kokelas suorittaa kokeensa erillisessä pienryhmätilassa tai erillisessä yksilötilassa tai että hänelle tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää lepäämiseen tarkoitettua tilaa. Rehtori arvioi, onko järjestely kohtuullisesti toteutettavissa ja tarpeen kyseisessä äkillisessä ja ennakoimattomassa tilanteessa.

Rovaniemen lukiot tarjoavat väistötilana ylioppilaskokeen suorittamiseksi toisen  lukion koetilaa. Mikäli kumpikaan kaupungin omista lukioista ei ole kokelaalle sopiva vaihtoehto, lukion rehtori ohjeistaa kokelasta etsimään hänelle sopivan koetilan muista lähikunnista tai kaupungeista. Ilmoittautuminen tapahtuu edelleen opiskelijan omaan lukioon, jossa koesuoritus myös alustavasti tarkastetaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Koulutuslautakunta  antaa edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi