Koulutuslautakunta, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 94 Koulupsykologin viran 23030003 täyttäminen, 20.05.2019
§ 95 Koulupsykologin viran 23030007 täyttäminen, 20.05.2019
§ 101 Koulukuraattorin toimen 22977007 täyttäminen, 24.05.2019
§ 108 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809074 täyttäminen, 31.05.2019
§ 109 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809064 täyttäminen, 31.05.2019
§ 110 Koulunkäynninohjaajan toimen 71809070 täyttäminen, 31.05.2019
Muu päätös:
§ 32 Lukion tuntikehys lukuvuodelle 2019-2020, 18.06.2019

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
Henkilöstöpäätös:
§ 65 Vakinaistaminen erityisavustajan toimeen nro 71740009, 20.05.2019
§ 66 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170123 täyttäminen / Etelärinteen päiväkoti, 20.05.2019
§ 67 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170171 täyttäminen / Pöykkölän päiväkoti, 20.05.2019
§ 70 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170105 täyttäminen / Pöykkölän päiväkoti, 23.05.2019

Rehtori Lapin musiikkiopisto
§ 2 Viulunsoiton opettajan viran nro 56400135 sijaisuuden täyttäminen , 20.05.2019

Rehtori Muurolan peruskoulu
§ 5 Määräaikainen eityisluokanopettajan (10277004) tehtävä  Muurolan peruskoulussa ajalle 1.8.2019-31.7.2020, 07.06.2019
§ 6 Määräaikainen tuntiopettajan (56400106) tehtävä  Muurolan peruskoulussa ajalle 5.8.2019-28.6.2020, 10.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Koulutuslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että koulutuslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Koulutuslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Saara Koikkalainen esitti, että koulutuslautakunta käyttää otto-oikeutta lukion tuntikehys lukuvuodelle 2019-2020 päätökseen.

Tiina Outila kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys suoritetaan äänestys. Ne, jotka kannattavat toimialajohtajan esitystä sanovat jaa ja ne, jotka kannattavat Saara Koikkalaisen esitystä sanovat ei.

Äänestyksen tulos: kuusi (6) jaa ääntä (Lakkala, Kilpimaa, Kumpula, Rantala, Kivilahti, Tolonen) ja neljä (4) ei ääntä (Koikkalainen, Luoma, Outila, Väänänen)

 

Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen.

Äänestystulokset


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Koulutuslautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi