Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Keltakankaan tilojen vuokraaminen väistötiloiksi

ROIDno-2018-1377

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilaliikelaitos on selvittänyt sivistyspalveluiden, kaupungin hallinnon sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden kanssa väistötiloja Ylikylän koulun ja kaupungintalon väistöön liittyen. Tilaliikelaitos on neuvotellut Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa väistötilojen vuokraamista 1.7.2019 alkaen Keltakankaan toimipisteestä osoitteesta Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi. Ylikylän nykyisen koulun toiminta päättyy kesällä 2019 ja sivistyspalvelut ja kaupungin hallinto tarvitsevat toimisto- ja kokoustiloja, kun toiminta kaupungintalolla päättyy syksyyn 2019 mennessä. Kohteessa on ruokala, jonka toiminnasta 1.7.2019 alkaen vastaa ruoka- ja puhtauspalvelut.

Kaupungin toimintoja varten vuokrattavien tilojen pinta-​ala on 2 772 m2 ja yhteisten tilojen osuus yhteistiloista (55 %) on 703 m2. Kuukausivuokra (12 euroa/m2) on yhteensä 41.094,00 euroa kuukaudessa 1.7.2019 alkaen.  Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (24 %).  Vuokra sisältää mm. lämmityksen,​ sähkön, veden, puhtaanapidon ja jätehuollon. Liitteenä 2 on vastuunjakotaulukko, josta ilmenee vuokran sisältö tarkemmin. Ruokalan puhtaanapito ei sisälly vuokraan . Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 1.7.2019 ja irtisanomisaika molemmin puolin on 12 kuukautta. Vuokrasopimuksen ensimmäinen mahdollinen irisanomisajankohta on 1.7.2020.  Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin (perusindeksi ja pisteluku on 2018:12 = 1958) ja ja vuokraa tarkistetaan vuosittain. Ensimmäinen vuokrantarkistus on tammikuussa 2020. Liitteenä 1 on vuokrasopimus.

Kohteeseen tehdään Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n toimesta tarvittavat muutokset sisätiloihin ja tilaliikelaitoksen toimesta tarvittavat pihan muutostyöt esimerkiksi saattoliikennettä varten kesän 2019 aikana. Edellä mainituistä lisä- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset jyvitetään kuukausivuokraan väistön ajalle. Muista mahdollisista lisä-​ ja muutostöistä sovitaan erikseen. 

Tilaliikelaitos on laatinut liitteenä 3 olevan välivuokraussopimuksen tilaliikelaitoksen ja tiloja vuokraavien tahojen kanssa ja perii välivuokrauksesta kulloinkin voimassa olevan hallinnointipalkkion.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta vuokraa Ylikylän koululle, kaupungin hallinnolle, sivistyspalveluille sekä ruoka- ja puhtauspalveluille tiloja Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:ltä Keltakankaan toimipisteestä osoitteesta Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti tiloja 1.7.2019 alkaen.
Lisäksi liikelaitoksen johtokunta delegoi vuokrasopimuksen allekirjoittamisen tilaliikelaitoksen johtajalle.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.

Tiedoksi

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy, kaupungin hallinto, sivistyspalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut, tilaliikelaitos

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Liikelaitoksen johtokunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi