Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Naavametsän päiväkodin väistötilat, tilaelementin hankinta

ROIDno-2019-739

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

1. Hankinnan kohde
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos on pyytänyt tarjouksia Naavametsän päiväkodin toimintaa varten hankittavista vuokrattavista väistötiloista. Toimitus sisältää siirtokelpoisen päiväkotirakennuksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistoimituksena sisältäen rakennustekniset työt sekä LVISA-työt täysin valmiiksi saatettuna. Koulutuslautakunta on päättänyt 22.11.2018 § 143, että nykyinen Naavametsän päiväkoti poistetaan käytöstä ja toiminta järjestetään tilaelementissä entisen Syväsenvaaran päiväkodin paikalla osoitteessa Aapatie 4, 96910 Rovaniemi.

2. Hankinnan sopimuskausi
Hankinnan sopimuskausi on 35 kuukautta ja arvioitu tilojen käyttöönotto on 1.8.2019. Sopimus allekirjoitetaan molempien osapuolten toimesta sen jälkeen, kun hankintapäätös saa lainvoiman. Sopimuskausi alkaa, kun toimittaja on hyväksytysti luovuttanut tilat, tilaaja on vastaanottanut tilat ja ottanut ne käyttöönsä. 

3. Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, joka kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus HILMA- palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjousten jättöaika päättyi 13.3.2019 klo 12:00.

4. Tarjoajat
Tarjoukset avattiin 13.3.2019 klo 13:30. Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen. Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:
Cramo Adapteo Oy
Expandia Moduulit Oy

5. Tarjoajien kelpoisuus
Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Molemmat tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle astetetut vaatimukset.

6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tilaliikelaitos piti selonottoneuvottelun Cramo Adapteo Oy:n kanssa 9.4.2019. Toinen saapunut tarjous (Expandia Moduulit Oy) todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

7. Hankinnan valintaperuste
Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1. Todettiin, että molemmat tarjoukset ovat samanhintaisia. Koska molemmat tarjoukset olivat hinnaltaan samanhintaisia, suoritettiin 13.3.2019 suljettu lippuäänestys. Suoritetussa arvonnassa onni suosi Cramo Adapteo Oy:tä.

Tilaliikelaitos purkaa käytöstä poistetun entisen Syväsenvaaran päiväkotirakennuksen kevään 2019 aikana. Tilaliikelaitos hankkii tarvittavat luvat ja toteuttaa kohteeseen kesän 2019 aikana tarvittavat maanrakennustyöt ja muut pihatyöt kulkureitteineen sekä hankkii tarvittavat liittymät (sähkö-, lämpö- ja vesiliittymät) ja tietoliikenneyhteydet, jotka jyvitetään kuukausittaiseen vuokraan väistön ajaksi. 

Tilaliikelaitos on laatinut liitteenä olevan erillisen vuokrasopimuksen sivistyspalveluiden kanssa ja perii kulloinkin voimassa olevan hallinnointipalkkion. Tilaliikelaitoksen ja sivistyspalveluiden välinen vuokrasopimus sisältää kaikki hankkeessa tilaliikelaitokselle syntyvät kustannukset, jotka jyvitetään vuokrajaksolle 1.8.2019-30.6.2022.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta valitsee Naavametsän päiväkodin väliaikaisten tilojen tilaelementin toimittajaksi Cramo Adapteo Oy:n tarjouksen mukaisella vuokrahinnalla 21.000,00 euroa kuukaudessa, alv. 0 % ajalle 1.8.2019- 30.6.2022. Arvioitu tilaelementin vuokrakustannus koko väistöajalle on 735.000,00 euroa, alv. 0 %.
Hankinnasta laaditaan kirjallinen sopimus Cramo Adapteo Oy:n kanssa ja johtokunta delegoi tilaliikelaitoksen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimus allekirjoitetaan Cramo Adapteo Oy:n kanssa sen jälkeen, kun hankintapäätös saa lainvoiman.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.

Tiedoksi

Tarjoajat, tilaliikelaitos, varhaiskasvatuspalvelut, Satu Räisänen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA 


OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon*.


I OIKAISUOHJE

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite:

Rovaniemen kaupunki /___________________________________
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, sähköpostin avulla tai valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet, kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

 


Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.


Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun osoitteeseen.


Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

 Markkinaoikeus
 Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
 Telefax: 029 564 3314
 Puhelin: 029 564 3300

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
 ___________________________________________________

Päätös on lähetetty tiedoksi sähköisesti _______ / _______

Päätös on jätetty postin kuljetettavaksi  _______ / _______

 

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi