Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Napapiirin yläasteen siirtokelpoinen koulurakennus, tilaelementtitoimittajan valinta

ROIDno-2019-742

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

1. Hankinnan kohde
Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos on pyytänyt tarjouksia Napapiirin yläasteen koululle hankittavista siirtokelpoisista vuokrattavista väistötiloista. Toimitus sisältää siirtokelpoisen koulurakennuksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistoimituksena sisältäen rakennustekniset työt sekä LVISA-​työt täysin valmiiksi saatettuna. Koulutuslautakunta on päättänyt 22.11.2018 § 143,​ että Napapiirin yläasteen koululle hankitaan tilaelementit niin,​ että tilaelementtirakennus korvaa nykyisen rakennuksen 4. 

2. Hankinnan sopimuskausi
Hankinnan sopimuskausi on 33 kuukautta ja arvioitu tilojen käyttöönotto on 1.10.2019. Sopimus allekirjoitetaan molempien osapuolten toimesta sen jälkeen,​ kun hankintapäätös saa lainvoiman. Sopimuskausi alkaa,​ kun toimittaja on hyväksytysti luovuttanut tilat,​ tilaaja on vastaanottanut tilat ja ottanut ne käyttöönsä. 

3. Ilmoitus ja hankintamenettely
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta,​ joka kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus HILMA-​palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjousten jättöaika päättyi 15.3.2019 klo 12:00.

4. Tarjoajat
Tarjoukset avattiin 15.3.2019 klo 12:30. Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen. Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:
Cramo Adapteo Oy
Expandia Moduulit Oy

5. Tarjoajien kelpoisuus
Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset,​ yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle astetetut vaatimukset.

6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tilaliikelaitos piti selonottoneuvottelun Cramo Adapteo Oy:n kanssa 9.4.2019. Toinen saapunut tarjous (Expandia Moduulit Oy) todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

7. Hankinnan valintaperuste
Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 1. Todettiin,​ että hinnaltaan edullisimman tarjouksen on tehnyt Cramo Adapteo Oy.

Tilaliikelaitos hankkii tarvittavat luvat ja toteuttaa kohteeseen kesän 2019 aikana tarvittavat maanrakennustyöt ja muut pihatyöt kulkureitteineen sekä hankkii tarvittavat liittymät (sähkö-, lämpö- ja vesiliittymät) ja tietoliikenneyhteydet, jotka jyvitetään kuukausittaiseen vuokraan väistön ajaksi. 

Tilaliikelaitos on laatinut liitteenä olevan erillisen vuokrasopimuksen sivistyspalveluiden kanssa  ja perii kulloinkin voimassa olevan hallinnointipalkkion. Tilaliikelaitoksen ja sivistyspalveluiden välinen vuokrasopimus sisältää kaikki hankkeessa tilaliikelaitokselle syntyvät kustannukset, jotka jyvitetään vuokrajaksolle 1.10.2019-30.6.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus valitsee Napapiirin yläasteen siirtokelpoisen koulurakennuksen tilaelementin toimittajaksi edullisimman tarjouksen tehneen Cramo Adapteo Oy:n tarjouksen mukaisella vuokrahinnalla 42.861,00 euroa kuukaudessa, alv. 0 % ajalle 1.10.2019-30.6.2022. Arvioitu tilaelementin vuokrakustannus väistöajalle on 1.414.413,00 euroa, alv. 0 %.
Hankinnasta laaditaan kirjallinen sopimus Cramo Adapteo Oy:n kanssa ja kaupunginhallitus delegoi kaupunginjohtaja Esko Lotvosen allekirjoittamaan sopimuksen. Sopimus allekirjoitetaan Cramo Adapteo Oy:n kanssa sen jälkeen, kun hankintapäätös saa lainvoiman.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.

Tiedoksi

Tarjoajat, kaupunginhallitus, koulutuspalvelut, tilaliikelaitos, Satu Räisänen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi