Liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ratkaisuvallan delegointi, suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsultointipalveluiden hankinta

ROIDno-2019-438

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilaliikelaitoksella on ollut puitejärjestely suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsultointipalveluista usean asiantuntijaorganisaation kanssa ja sopimukset ovat päättymässä 30.6.2019. Tilaliikelaitos on valmistellut yhteistyössä hankintayksikön kanssa tilaliikelaitoksen suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsultointipalveluiden uuden sopimuskauden kilpailuttamista ajalle 1.7.2019 - 30.6.2022. Kilpailutuksen tuloksena perustetaan puitejärjestely tilaajan ja usean asiantuntijaorganisaation kesken. Tilaaja ei sitoudu ennalta tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii palveluja tarpeen mukaan. Hankinnassa suunnittelu-, tutkimus- ja konsulttipalveluilla tarkoitetaan
- arkkitehtisuunnittelua
- rakennesuunnittelua
- LVIA-suunnittelua
- sähkösuunnittelua
- rakennustöiden valvontaa
- rakennuttajakonsultointia
- LVIA-valvontaa
- sähkötöiden valvontaa
- geoteknistä suunnittelua
- PIMA-konsultointia ja 
- kuntotutkimusten laatimista

Sopimukseen sisältyy mahdollisuus vuoden mittaiseen optiokauteen ajalle 1.7.2022 - 30.6.2023. Option käyttömahdollisuudesta sovitaan erikseen tilaajan toimesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen mahdollisen option/optioiden käyttöönottoa. Optiossa on kyse tilaajien oikeudesta, ei velvollisuudesta.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tarjouspyyntöluonnoksen ja hankintasopimusluonnoksen tiedoksi ja päättää delegoida tarjouspyynnön, hankintapäätöksen ja siihen liittyvät mahdolliset optiot,
hankintasopimuksen, mahdollisen oikaisuvaatimuksen vastineen, mahdollisen keskeytyspäätöksen sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen tilaliikelaitoksen johtajalle.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.

Tiedoksi

Pekka Latvala, Juha Välitalo, Arto Kerimaa, Jouni Pyhäjärvi, Juha Juujärvi, Anu Kulmala

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi