Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Ruoka- ja puhtauspalvelujen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019

ROIDno-2019-426

Valmistelija

  • Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

"Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan: ” Liikelaitoksen johtokunnan esittelijä vastaa siitä, että johtokunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.  Raportin yhteydessä on annettava selvitys myös mahdollisten investointien toteutumisesta ja niistä toimenpiteistä, joihin raportti antaa aihetta, jotta asetettu tulostavoite saavutetaan.”

”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.”

Kirjanpito ajalta 1.1. – 31.8.2019 on valmistunut 16.9.2019.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tuloslaskelman toteutumisen ja osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2019

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi