Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Tilaliikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019

ROIDno-2018-2897

Valmistelija

  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kaksi kertaa vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi.

Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Rovaniemen kaupungin hallinto-säännön ohella vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevinä ohjeina, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä.

Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousarviosuositusta. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoituksen näkökulmista.

Kaupungin palvelutuotanto ja hallinto jaetaan rahoitustavan perusteella budjettirahoitteisiin ja kohderahoitteisiin tehtäviin. Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan valtuuston verorahoitukseen perustuvilla määrärahoilla. Kohderahoitteisten yksiköiden rahoitus perustuu sisäiseen tai ulkoiseen tulorahoitukseen, joka perustuu palvelujen tuottamisesta saatuihin myynti- ja maksutuottoihin. Tilaliikelaitos on kohderahoitteinen tehtävä.

Talousarviovuoden 2019 toinen osavuosikatsaus tehdään ajalta 1.1.–31.8.2019, osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.9.2019, § 277 esittänyt kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarviota muutetaan siten, että poistoja lisätään Tilaliikelaitoksen osalta n. 6 M€.

Tilaliikelaitoksen tavoitteiden mukaisesti Tilaliikelaitos tulee pysymään kaupunginvaltuuston vahvistamassa tuloksessa, nettoinvestointien määrä ei tule ylittämään valtuuston päättämää kehystä. Kirjanpito valmistuu maanantaina 16.9 jolloin talousraportointi on mahdollista tiistaina 17.8. Osavuosikatsauksen liitteessä olevat luvut tarkistetaan johtokunnan kokoukseen 18.9.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Tilaliikelaitoksen talousarvion 2019 toisen osavuosikatsauksen ja tuloslaskelman ajalta 1.1.–31.8.2019 sekä esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.

Tiedoksi

Rahoitus ja kehittäminen Jari Airaksinen, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi