Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syksyllä 2019

ROIDno-2018-2048

Valmistelija

  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi

Perustelut

Voimassa olevan hallintosäännön § 129 mukaisesti toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön § 130 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Liikelaitoksen johtokunnan kokouspäivät:

elokuu: keskiviikko  28.8.
syyskuu: keskiviikko 18.9. Osavuosikatsaus, tiedot valmiina 23.9. tekijälle
lokakuu: keskiviikko 23.10. 
marraskuu: keskiviikko 20.11
joulukuu: keskiviikko 11.12.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maarit Simoska, maarit.simoska@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta päättää kokouksessaan syyskauden 2019 kokouspäivät, kellonajan ja kokouspaikan.

 

 

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouspäiviksi
keskiviikko 28.8.2019
keskiviikko 18.9.2019
keskiviikko 23.10.2019
keskiviikko 20.11.2019
keskiviikko 11.12.2019
Lisäksi johtokunta päätti, että kokoukset alkavat kello 8.00.

Tiedoksi

Liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, kaupunginhallituksen edustaja, tarkastuslautakunnan nimikkojäsen, kaupunginsihteeri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.