Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ruoka- ja puhtauspalvelujen tuloslaskelman toteutuminen 1.1.-31.5.2019

ROIDno-2019-426

Valmistelija

  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
  • Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi

Perustelut

"Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan: ” Liikelaitoksen johtokunnan esittelijä vastaa siitä, että johtokunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.  Raportin yhteydessä on annettava selvitys myös mahdollisten investointien toteutumisesta ja niistä toimenpiteistä, joihin raportti antaa aihetta, jotta asetettu tulostavoite saavutetaan.”

”Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin.”

Kirjanpito ajalta 1.1. – 31.5.2019 valmistuu 17.6.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tuloslaskelman toteutumisen ajalta 1.1.-31.5.2019.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi tuloslaskelman toteutumisen ajalta 1.1.-31.5.2019.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.