Liikelaitoksen johtokunta, kokous 24.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 "Circwaste-kohti kiertotaloutta"-hanke

ROIDno-2017-3487

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö julkaisi haun kiertotalouden edelläkävijäkunniksi (hakemusohje liitteenä) siten, että hakuaika päättyi 22.9. Hyväksytyt kaupungin julkistetaan 20.11.2017 julkistamistilaisuudessa.

”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanke on vuonna 2016 käynnistynyt seitsenvuotinen Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke. Circwaste toteuttaa kiertotalouden tavoitteita ja edistää materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja jätteen synnyn ehkäisyä Suomessa 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan voimin. Hanke saa suurimman osan rahoituksesta EU:n LIFE IP-ohjelmasta.

Edelläkävijäkunnat saavat:

 • asiantuntijatukea kunnan kiertotalouden tiekartan laatimiseen
 • tietoa kiertotalouden työkaluista ja hyvistä käytännöistä
 • kunnalle tuotetut kiertotalouden avainindikaattorit ja niiden seurannan kahden vuoden välein
 • toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuusarvioinnin
 • koulutustilaisuuksia paikallisille toimijoille
 • verkostoitumismahdollisuuksia
 • julkisuutta kiertotalouden toimenpiteille

Edelläkävijäkunnilta odotetaan:

 • sitoutumista valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin
 • kiertotaloutta ja valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita toteuttavien toimenpiteiden edistämistä
 • kiertotalouden tiekartan laatimista asiantuntijoiden avustuksella
 • edelläkävijäkuntien verkoston toimintaan osallistumista
 • kunnan alueella toteutettujen kiertotalouden toimenpiteiden kartoittamista
 • omaa aktiivista otetta asioiden eteenpäin viemiseen alueella

Rovaniemen kaupunki on valtuuston ja hallituksen tekemillä päätöksillä osoittanut haluavansa kehittyä arktisen kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 7.11.2016 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Kappaleessa 3.2 "Rovaniemi arktisena pääkaupunkina"kaupunki profiloituu seuraavasti:

Rovaniemi on Lapin maakuntasuunnitelma 2030:ssa luokiteltu aluerakenteessa maakuntakes-kukseksi. Hallinnollinen asema ja sijaintitekijät mahdollistavat olemassa olevan tietotaidon ja inno-vaatioiden kaupallisen hyödyntämisen.  Sijainti liikenneyhteyksien solmukohdassa tekee kaupungin kiinnostavaksi logistisille toimijoille. Matkailuun, kylmäteknologiaan, rakentamiseen, talvitestatukseen ja infrastruktuuriin liittyvä osaaminen on kaupunkimme vahvuus. Rovaniemi on myös taiteen ja arkkitehtuurin sekä muotoilun kaupunki, minkä vuoksi se on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen. Kiertotalouteen liittyvät kehittämishankkeet ja kiertotalouden integrointi muuhun osaamiseen on merkittävä mahdollisuus Rovaniemelle.  Sijainti Napapiirillä mahdollistaa palvelujen ja tuotteiden testaamisen ja kehittämisen ääriolosuhteissa.

Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet yhteistyö-sopimuksen, jolla tähdätään siihen, että Rovaniemestä tulee arktisen osaamisen kansallinen ja kan-sainvälinen pääkaupunki. Yhteistyön vahvistamisen kohteena on muiden muassa arktisen elin-keinotoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen, arktisen opiskelijakaupunki-imagon vahvistaminen sekä uudenlaiset palveluratkaisut. Yhteistyön pyrkimyksenä on synnyttää Rovaniemestä yhtenäinen ja vahva arktinen toimija.

Rovaniemi toimii aktiivisesti arktisuuteen liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.  Rovaniemi on Suomen arktisen neuvottelukunnan jäsen.  Rovaniemi liittyi vuonna 2014 kansainväliseen talvikaupunkien verkostoon (World Winter Cities Association for Mayors), jonka tavoitteena on edistää kaupunkien välistä yhteistyötä sekä kaupungeissa toimivien yritysten yhteistyötä. Suurin osa verkoston kaupungeista sijaitsee Aasiassa. Rovaniemen kaupunginjohtaja on verkoston varapuheenjohtaja.  Verkostossa Rovaniemen kaupunki on erityisesti vetovastuussa arktisen muotoilun kehittämisestä vuosien 2015 - 2018 aikana.

Arktisen matkailuun liittyvä suurin hankekokonaisuus on Lapin matkailuelinkeinojen liiton hallinnoima Visit Arctic Europe -hanke, jossa ovat Suomen Lapin lisäksi mukana Ruotsin ja Norjan pohjoiset alueet.  Rovaniemeä hanketoiminnassa edustaa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy.

Rovaniemi kehittyy kiertotalouden edelläkävijäksi. Kiertotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa kerran synnytetty tuote tai arvo olisi mahdollista hyödyntää hallitusti useaan kertaan. Kiertotalous pyrkii myös nojaamaan uusiutuvaan energiaan ja menee tavaroiden tai palveluiden tuotantoa ja kulutusta syvemmälle.  Napapiirin Energia ja Vesi (NeVe Oy) kehittää aktiivisesti toimintaansa kiertotalouden näkökulmasta. Rovaniemi panostaa Arktinen muotoilun keinoihin arktisen kiertotalouden kehittämisessä. Kiertotalous mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen.

Kaupunginhallitus 26.10.2015 § 350: "Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginarkkitehdin esittämän lausunnon tiedoksi ja saattaa sen aloitteen tekijöille ja valtuustolle tiedoksi. Rovaniemi liittyy SITRA:n resurssiviisas – kaupunkien verkostoon."

Kaupunki on hakenut Fisu-verkostoon kaksi kertaa kaupunginhallituksen päätöksen 26.10.2015 § 350 mukaisesti.

Rovaniemen on laatinut kunnallisen energiatehokkuussopimuksen vuosille 2012-2016. Rovaniemen kaupunki aikoo osallistua seuraavaan sopimuskauteen 2017-2025. Päätökset tehdään vuoden 2017 aikana. Napapiirin Energia ja Vedellä on energiatehokkuussopimus ja Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.

Rovaniemi on hakenut Circwaste-hankkeeseen. Hakemukseen on kerätty kaupungin, NeVe:n, Residuum Oy:n ja oppilaistosten toteuttamat hankkeet ja voimassa olevat strategiset päätökset. Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt hakemuksen teemoja. Hankehakemus on laadittu seuraavalla kokoonpanolla:

 • Rovaniemen kaupunki: Esko. Lotvonen, Tarja Outila, Kaisa Kinnunen, Erkki Lehtoniemi, Olli Peuraniemi, Jasmine Suopanki, Marja-Kaisa Mäntylä
 • NeVe OY: Kristian Gullsten, Satu Pekkala, Jukka Kuisma
 • Residuum OY: Juha Torvinen
 • Lapin AMK: Petri Kuisma
 • Lapin yliopisto: Timo Jokela, Timo Koivurova
 • Rovaniemen Kehitys: Juha Seppälä
 • Tilaliikelaitos: Pekka Latvala
 • Rovaniemen markkinakiinteistöt: Pekka Rouhiainen
 • VisitRovaniemi: Sanna Kärkkäinen

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee hakemuksen tiedoksi. Kaupunginhallitukselle toimitetaan YM:n ja SYKE:n ratkaisu 20.11.2017 jälkeen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 1.11.2017 klo 10.00 pidettävään jatkokokoukseen.

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee hakemuksen tiedoksi. Kaupunginhallitukselle toimitetaan YM:n ja SYKE:n ratkaisu 20.11.2017 jälkeen.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Tarja Outilaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Kaupungit ja kunnat voivat omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä ja toimia alueensa kiertotalouden kiihdyttämöinä ja materiaalitehokkuuden ja kierrätyksen vetureina. Ne voivat  aktivoida alueellista toimintaa, käynnistää hankkeita, käyttää julkisia hankintoja esimerkkeinä ja kannustaa alueen elinkeinoelämää ja asukkaita oikeisiin toimiin.Suomen kunnat ovat jo pitkään tehneet hyvää työtä kestävien arvojen hyväksi. Kiertotalouden toteuttamiseksi tarvitaan yhä tiiviimpää yhteistyötä ja laajempia yhteistyöverkostoja. EU:n myöntämän rahoituksen turvin CIRCWASTE-hanke muodostaa edelläkävijäkuntien verkoston, jonka tavoitteena on viedä eteenpäin valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja kiertotaloutta tukevia tavoitteita. CIRCWASTE-hankkeeseen on valittu 10 kiertotalouden edelläkävijäkuntaa , joiden toimintaan tulee hankkeen kumppanuuskuntaverkosto ja kiertotaloutta tukevat rahoitusinstrumentteja.

Kunnat kiertotalouden edelläkävijöinä ja yhteistyökumppaneina -tilaisuudessa 20.11.2017 esiteltiin kymmenen Circwaste Edelläkävijäkuntaa Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa. Edelläkävijät ovat sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Ensimmäisenä kuntaverkostona ne aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

Circwaste hankkeesta saa tietoa materiaalitkiertoon.fi- nettisivuilla ja Circwaste hankkeen sivuilla: http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Circwaste.

Rovaniemen kaupunginhallitukselle on 1.11.2017 jaettu Rovaniemen hakemus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päätöksen CIRCWASTE-kumppanuudesta. Päätös jaetaan tiedoksi toimielimille ja konsernin yhtiöille sekä sidosryhmäkumppaneille.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen CIRCWASTE-kumppanuudesta.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen CIRCWASTE-kumppanuudesta.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi