Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kiertotalouden tiekartta

ROIDno-2019-2719

Valmistelija

  • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt 18.12.2017 § 633 Rovaniemen kaupungin hakeutumista kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Hakijoita oli yhteensä n. 20. Suomen ympäristökeskus ja Motiva ovat valinneet Kiertotalouden edelläkävijäkunnat ja Rovaniemen kaupunki valittiin yhdeksi näistä kunnista. Edelläkävijäkunnat ovat sitoutuneet viemään eteenpäin valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä. Kymmenen kiertotalouden edelläkävijäkunnan yhteishankkeena toimii Circwaste-hanke. Circwasten tarkoituksena on edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Esimerkkejä hankkeen tuloksien tavoitteista ovat mm. kierrätyspuistojen ja uusien kierrätystoimintojen kehittäminen, materiaalien uudelleenhyödyntäminen, ylijäämäruuan jakelun kehittäminen, biokaasun tuotanto, älykkäät hallintajärjestelmät ja teollisten symbioosien luominen.

Circwaste-hankkeessa kiertotalouden edelläkävijäkunnilla on tavoitteena saavuttaa etuajassa eli jo v. 2023 mennessä samoja tavoitteita kuin valtakunnallisessa jätehuoltosuunnitelmassa, eli VALTSUssa. VALTSUn tavoitteet on asetettu saavutettavaksi vuoteen 2030 mennessä.

Circwastessa tavoitteena on:

  1. saavuttaa 55 % yhdyskuntajätteen kierrätysaste
  2. 70 % materiaalien hyötykäyttö rakennus- ja purkujätteestä
  3. laskea talouksien jätemääriä vuoden 2000 tasolle vuoteen 2020 mennessä.

Circwaste-hankkeessa kuntien on tarkoitus edistää kiertotaloutta alueellaan itse valitsemillaan keinoilla. Rovaniemen kaupunki, Napapiirin Energia ja Vesi Oy sekä Napapiiri Residuum Oy ovat yhdessä aloittaneet Circwaste-hankkeen mukaisen kiertotalouden tiekarttatyön. Kiertotalouden tiekarttojen pohjaksi Sitra on laatinut mallin, jonka pääkohtia kuntien kiertotalouden tiekartoissa on hyvä huomioida. Pääteemoina kiertotalouden tiekartassa ovat

  1. tekniset kierrot
  2. liikkuminen ja logistiikka
  3. kestävä ruokajärjestelmä
  4. metsäperäiset kierrot ja rakentaminen
  5. yhteiset toimenpiteet.

Luonnos Rovaniemen kiertotalouden tiekartaksi on saatu valmiiksi. Tiekartan tarkoituksena on linjata miten kiertotaloutta edistetään Rovaniemellä. Konsultin työtä on valvonut ohjausryhmä ja tiekarttaa varten on järjestetty helmikuussa 2019 laaja työpaja. Luonnos kiertotalouden tiekartasta on laitettu lausunnoille ja kommenteille ympäristö-, tekniselle- ja koulutuslautakunnille sekä liikelaitoksen johtokunnalle, Napapiirin Energia ja Vesi ja Residuum Oy:lle.

Lausunnot ja kommentit pyydetään antamaan syyskuun loppuun mennessä. Lausuntojen ja kommenttien jälkeen kiertotalouden tiekarttaan tehdään tarvittavat täsmennykset ohjausryhmässä. Tämän jälkeen tiekartta menee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä Kiertotalouden tiekartta 2030 suunnitelman tiedokseen ja toteaa lausuntonaan, että Tilaliikelaitos ja ruoka- ja puhtauspalvelut  toimivat ja edesauttavat suunnittelussa ja toteuttamisessa Kiertotalouden tiekartta 2030 tavoitteiden toteutumista.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen. Lisäksi liikelaitoksen johtokunta edellyttää, että jokainen toimija laatii välitavoitteet ja raportoi niistä säännöllisesti kaikille toimielimille.

Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi esitteli Rovaniemen kiertotalouden tiekartta -asian johtokunnalle.

Tiedoksi

Ohjausryhmä

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi