Jätkänkynttilä silta

Liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Liikelaitoksen johtokunnan lausunto organisaatiouudistuksesta

ROIDno-2019-2062

Valmistelija

 • Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 2.9.2019 § 287 päättänyt linjata organisaatiouudistuksen jatkovalmistelua. Kaupunginhallitus päätti, että  nyt suunnitellusta organisaatiovaihtoehdosta pyydetään lautakuntien ja aluelautakuntien lausunnot.

Lautakuntien ja johtokunnan lausunnoissa pyydetään kiinnittämään huomiota ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 1. Toimialojen lukumääräksi on ajateltu kahta (elinvoima ja hyvinvointi) tai kolmea (elinvoima, sivistys- ja hyvinvointi sekä perusturva). Mikä olisi mielestäsi paras toimialajako?

 2. Toimielinten lukumäärä ja tehtävät

 3. Elinvoimapalvelujen organisointi (nykyinen tekninen toimiala, sekä hallinnon elinvoimapalvelut kootaan yhteen)

 4. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden organisointi (lapsiperheiden palvelut tuodaan kokonaisuutena osaksi tätä)

 5. Perusturvapalveluiden organisointi

 6. Hallinto- ja tukipalvelut -yksikön organisointi

 7. Tilahallinnan organisointi (tilaliikelaitos taseyksiköksi kaupunginhallituksen alaisuuteen)

 8. Aluetoiminnan organisointi elinvoimapalveluiden alaisuuteen

 9. Mitä muuta organisaatiouudistuksessa tulisi huomioida?

 10. Täyttääkö uudistus sille asetetut tavoitteet (Organisaatiorakenne palvelee asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä, Luottamushenkilöorganisaatio ja viranhaltijaorganisaatio tukevat toinen toisiaan, Tukitoimintojen keskittäminen konsernihallintoon, sekä peruskaupungin että kaupunkikonsernin osalta, Johtamisen näkökulmasta hallittavat ja selkeät kokonaisuudet, Johtamiskulttuuri ja esimiestyö paranevat).

Lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle viimeistään perjantaina 27.9.2019.

Liikelaitoksen johtokunnan lausunto:

Lausunto annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta antaa lausunnon kokouksessa.

●    Toimialojen lukumääräksi on ajateltu kahta (elinvoima ja hyvinvointi) tai kolmea (elinvoima, sivistys- ja hyvinvointi sekä perusturva). Mikä olisi mielestäsi paras toimialajako?

Kolmen toimialan malli on toimivin.

● Toimielinten lukumäärä ja tehtävät

Lautakuntia tulisi olla neljä (perusturva, sivistys, elinvoima ja ympäristölautakunta) lakisääteisten lautakuntien lisäksi.

●  Elinvoimapalveluiden organisointi (nykyinen tekninen toimiala, sekä hallinnon elinvoimapalvelut kootaan yhteen)

Ehdotettu organisointimalli on pääosin kannatettava; Rovaniemen Kehitys Oy:n henkilöstön sijoittaminen elinvoimapalveluihin  tiivistää/tukee  toimialan maankäyttöprosessia. Sen sijaan työllisyysasioiden siirrolla ei ole yhteyksiä maankäyttöön eikä muuhunkaan toimialan toimintaan (ei tuotannollista toimintaa).

●  Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden organisointi (lapsiperheiden palvelut tuodaan kokonaisuutena osaksi tätä)

 Hyte-toiminta on kiinteä osa toimialan osaamista ja toimintaa.

●  Perusturvapalveluiden organisointi

 Hyte-toiminta on kiinteä osa toimialan osaamista ja toimintaa.

●  Hallinto- ja tukipalvelut -yksikön organisointi

Ehdotettu organisointimalli on oikean suuntainen. Isoilla toimialoilla tulee olla omat hallinto/talouspäälliköt ja niiden alainen toimistohenkilöstö.

●  Tilahallinnan organisointi (tilaliikelaitos taseyksiköksi kaupunginhallituksen alaisuuteen)

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.6.2019 § 49 päättänyt, että tilaliikelaitoksen toiminta siirtyy kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi 1.1.2020 alkaen ja toimielimenä toimisi esimerkiksi tilajaosto. Kaupungin toiminnoissa tarvittavien tilaliikelaitoksen omistamien tilojen määrä vähenee jatkuvasti ja henkilöstöä eläköityy vuosittain useita lähivuosina. Näin ollen lähivuosina rakennusten määrän vähentyessä uuden tilapalvelut –organisaation henkilöstön määrä ja rakennusten ylläpitokulut vähenevät. Myös ostopalveluiden määrä hieman vähenee vuosittain.

Suunniteltu 500.000 euron säästö ei tule toteutumaan vuonna 2020. Tilaliikelaitoksen (1.1.2020 alkaen Tilapalvelut) palveluksesta eläköityy vuosina 2019 - 2023 yhteensä arviolta 15 henkilöä. Henkilöstön määrää sopeutetaan toimintaan nähden jatkuvasti rakennusten määrän vähentyessä.

Pelkästään tilaliikelaitoksen muuttamisella taseyksiköksi kaupunginhallituksen alaisuuteen ei saavuteta alkuperäistä tavoitetta tilahallinnan organisoinnissa. Tilahallinta pitäisi organisoida niin, että on vain yksi toimitilaoperaattori Rovaniemen kaupungissa. Tämä voidaan saavuttaa siten, että:

 • Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n omistamat julkiset rakennukset (koulut ja päiväkodit) siirretään kaupunginhallituksen alaiseen taseyksikköön
 • uudisrakennushankkeiden prosessia tulisi uudistaa
 • taseyksikön keskeisenä tehtävänä olisi kokonaisuudessaan järjestää tilat kaupungin omia toimintoja varten peruskorjaamalla nykyisiä rakennuksia, rakennuttamalla uusia rakennuksia ja vuokraamalla tiloja kaupungille ulkopuolisilta
 • taseyksikön keskeisenä tehtävänä olisi myös kiinteistökehitys tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden organisaatioiden kanssa, jotta tyhjillään olevista rakennuksista päästäisiin eroon mahdollisimman pian myymällä ja purkamalla rakennuksia
 • uudisrakennushankkeissa selvitettäisiin tapauskohtaisesti erilaisia järjestämisvaihtoehtoja, kuten elinkaarimallit ja vuokramallit, jolloin kaupungin ei itse tarvitsisi investoida rakennuksiin
 • valtuustolle valmisteltaisiin pikaisesti toimitilaohjelma (kiinteistöstrategia tai tilastrategia) jossa valtuusto päättäisi mitä rakennuksia pitkällä aikavälillä tarvitaan kaupungin omassa toiminnassa
 • osana kiinteistöstrategiaa päivitettäisiin toimialojen palveluverkkoselvitykset, laadittaisiin kiinteistöjen omaisuuden luokitus (= selkeä suunnitelma tuleville vuosille mitä rakennuksia tarvitaan ja mistä rakennuksista luovutaan suunnitelmallisesti) ja laadittaisiin pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelma olemassa oleville hyväkuntoisille rakennuksille

Ehdotetussa mallissa tilahallinta menee hajalleen (useampaan organisaatioon). Mikäli rakennuskunnossapito ja kiinteistönhoito siirretään yhtiöön, on irtisanomisriski ja osaamiskato ilmeinen muutaman vuoden kuluttua. Kiinteistökehityksen (jalostettavat kiinteistöt) sijoittaminen elinkeinopalveluihin ei ole toimiva ratkaisu. Toimialalla ei ole tarvittavaa osaamista ko. toimintaan. Oulun kaupunki on luopunut tästä mallista.

●  Aluetoiminnan organisointi elinvoimapalveluiden alaisuuteen

Ehdotettu toimintamalli sopii elinkeinopalveluihin (jaosto).  Jaosto toimii lausuntojen antajana ja saa tarvittavat varat valtuustolta ja kehittämissäätiöltä. Jaosto tukee siten kylien elinvoimaa.

●  Mitä muuta organisaatiouudistuksessa tulisi huomioida?

Kaupungin nykyinen tilahallintamalli ei ole selkeä ja toimiva. Tehtäväjako Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n ja sen tytäryhtiön Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n, tilaliikelaitoksen ja peruskaupungin välillä on epämääräinen ja aiheuttaa epäluottamusta ja lisäkustannuksia sekä hidastaa päätöksentekoa.

Tilaliikelaitoksen omistuksessa on vanha pääosin 1950-80 -luvulla rakennettu rakennuskanta. Korjausvelkaa on 30 miljoonaa euroa ja hyväkuntoisten rakennusten korjaamiseen on osoitettava riittävät määrärahat myös lähivuosina,  jotta kaupungin palvelut voivat toimia häiriöttömästi.

Viimeisten vuosien aikana on toteutettu uusia tilanhankintamalleja esimerkiksi elinkaari- ja vuokramallit, jolloin kaupungin ei itse ole tarvinnut investoida. Jatkossa uusia tilahankintamalleja tulee kehittää entisestään, joka edellyttää osaavaa henkilöstöä kaupungin palveluksessa.

Tilaliikelaitos huolehtii tällä hetkellä suurelta osin kaupungin työllistämisvelvoitteesta. Vuosittain tilaliikelaitoksen kiinteistöpalveluissa  ja rakennuskunnossapidossa on  10-15 velvoitetyöllistettävää henkilöä.

●  Täyttääkö uudistus sille asetetut tavoitteet (Organisaatiorakenne palvelee asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä, Luottamushenkilöorganisaatio ja viranhaltijaorganisaatio tukevat toinen toisiaan, Tukitoimintojen keskittäminen konsernihallintoon, sekä peruskaupungin että kaupunkikonsernin osalta, Johtamisen näkökulmasta hallittavat ja selkeät kokonaisuudet, Johtamiskulttuuri ja esimiestyö paranevat)

Tilahallinnan organisoinnin osalta uudistus ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Kaupungissa tulisi olla vain yksi toimitilaoperaattori, joka keskitetysti järjestäisi tilat kaupungin omia toimintoja varten. Tilaliikelaitoksen nykyisen toiminnan pilkkominen useampaan organisaatioon lisää kustannuksia, heikentää palvelun laatua ja tehokkuutta. Tilahallinnan organisointi niin, että tilaliikelaitoksen koko henkilöstö ja kaikki kaupungin omassa toiminnassa tarvittavat rakennukset siirtyvät 1.1.2020 alkaen kaupunginhallituksen alaiseksi jaostoksi on askel oikeaan suuntaan.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen lausunnoksi organisaatiouudistuksesta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi