Jätkänkynttilä silta

Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 LISÄPYKÄLÄ: Nuorisovaltuuston edustus toimielimissä (lisäpykälä)

ROIDno-2017-479

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunkistrategian 2030 mukaisesti kaupungin palveluiden suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa korostetaan asukkaiden osallisuutta. Strategian toteuttaminen perustuu valittuihin arvoihin, joita ovat osallisuus, luovuus ja turvallisuus. Kaupungin hallintosäännön (hyväksytty 9.12.2019) organisaatiouudistuksen mukaisesti tulee nuorisovaltuuston valita edustajat 1.1.2020 aloittaviin eri toimielimiin.

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3. luvun 12 §:n mukaan nuorisovaltuusto valitsee järjestäytymiskokouksessa tai tarvittaessa keskuudestaan edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet niin kaupunginvaltuustoon kuin kaupungin hallintosäännössä mainittuihin lautakuntiin ja muihin toimielimiin (pois lukien tarkastuslautakunta sekä yksilöasioita käsittelevät jaostot). Nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa, poislukien salassa pidettävät asiat. 

Nuorisovaltuuston toiminnan tavoitteena on saada aikaan aito vuoropuhelu nuorten ja päätöksentekijöiden välille. On tärkeää, että nuoria edustavalla nuorisovaltuustolla on edustus sellaisissa toimielimissä, joissa tehdään nuoria kuntalaisia ja heidän elinolojaan koskettavia suunnitelmia ja päätöksiä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto nimeää edustajansa ja heidän henkilökohtaisen varajäsenensä seuraaviin uuden hallintosäännön mukaisiin toimielimiin: elinvoimalautakunta, sivistyslautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kylien kehittämisjaosto ja lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto. 

Mikäli nuorisovaltuusto siirtyy valinnoissa äänestysmenettelyyn, valitaan eniten ääniä saanut varsinaiseksi edustajaksi ja toiseksi eniten ääniä saanut hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti, että nykyinen koulutuslautakunnan edustaja Samu Nukarinen ja hänen varaedustaja Saika Hasnat siirtyvät sivistyslautakunnan edustajaksi ja varaedustajaksi.

Teknisen lautakunnan nykyinen edustaja Lumi Honkala ja hänen varaedustaja Emilia Kunnari siirtyvät elinvoimalautakunnan edustajaksi ja varaedustajaksi

Vapaa-ajanlautakunnan nykyinen edustaja Venla Luusua ja hänen varaedustaja Miikka Pihlaja siirtyvät Lapsiperheiden- ja nuorisoasioiden jaoston edustajaksi ja varaedustajaksi.

Kylien kehittämisjaostoon edustajaksi asettuivat ehdolle Henriikka Heikinoja ja Jussa Posio. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan suljettu lippuäänestys.

Nuorisovaltuusto päätti, että ääntenlaskijoina toimivat Anne Luiro ja Lumi Honkala

Henriikka Heikinoja sai 20 ääntä ja Jussa Posio 10 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kylien kehittämisjaoston edustajaksi on valittu Henriikka Heikinoja ja hänen varalleen Jussa Posio.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisjaostoon edustajaksi asettuivat ehdolle Emilia Kunnari ja Taru Tenhunen. Emilia Kunnari sai 18 ääntä ja Taru Tenhunen 12 ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisjaoston edustajaksi on valittu Emilia Kunnari ja hänen varalleen Taru Tenhunen.

Tiedoksi

Valitut, toimielinten sihteerit ja esittelijät, kh