Banneri

Nuorisovaltuusto, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Nuorisobarometri 2019

ROIDno-2017-1405

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita monipuolisesti valaiseva tutkimussarja. Vuoden 2019 Nuorisobarometri perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun.

Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen muutosta, mutta pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta. Tulosten mukaan nuoret toivovat työltä mielekkyyttä ja työelämään siirtyminen innostaa. Samalla työelämän pelätään kuormittavan niin, että joko itse tai muut uupuvat. Työelämä ei näyttäydy nuorille epävarmana, vaikka osa kantaakin huolta työn riittävyydestä tai mahdollisuudesta pysyvään työhön. Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019 tarjoaa paitsi kattavan yleiskuvan nuorten työhön ja yrittäjyyteen kohdistuvista arvoista ja asenteista, myös arvokasta tietoa nuorista työmarkkinoille.

"Nuorisobarometrin 2019 tulokset antavat sekä viitteitä jatkuvuuksista että signaaleja muutoksista. Jatkuvuudesta kertoo, että nuoret ovat edelleen sitoutuneita työhön, työ on aiempaa tärkeämpi elämänalue ja työelämään siirtyminen innostaa. Barometri kuitenkin antaa tukea usein toistetulle näkemykselle, että millenniaalien suhde työhön on erilainen kuin esimerkiksi heidän vanhempiensa sukupolven. Työn toivotaan vastavan omia arvoja ja olevan merkityksellistä, eikä se ole vain keino ansaita rahaa tai moraalinen velvollisuus. Uudesta työelämästä kertoo myös, että työn ja vapaa-ajan raja on yhä epäselvempi, mutta tätä ei välttämättä koeta pelkästään negatiivisena. Tulokset eivät kokonaisuudessaan kerro palkkatyöyhteiskunnan murtumisesta. Nuoret liittävät työn käsitteen edelleen palkkatyöhön ja yrittäjänä toimimiseen, mutta samalla työltä vaaditaan mielekkyyttä ja autonomiaa.

Barometri selvittää myös nuorten näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä. Ehkä hieman yllättäen barometrin tulokset eivät anna kovin vahvaa tukea sille, että nuoret näkisivät työn epävarmana. Suurin osa ainakin jossain määrin luottaa vakituisen työn löytymiseen ja työn riittämiseen tulevaisuudessa. Työn imusta ja innostuksesta kertoo, että suurin osa vastaajista on innostuneita työstään, työ koetaan merkitykselliseksi ja omaa osaamista vastaavaksi. Laaja huoli työelämän radikaalista huonontumisesta näyttää siis hieman ylimitoitetulta. Työssäjaksamista ei pidä kuitenkaan unohtaa. Barometrissa 70 prosenttia vastaajista näkee, että työelämä vaatii työntekijöiltä nykyisin niin paljon, että ihmiset palavat loppuun ennenaikaisesti. Omasta jaksamisestaan on huolissaan pienempi osuus, vajaa 40 prosenttia nuorista, ja 17 prosentilla on jonkinlaisia vaikeuksia jaksaa omassa työssään. Kuvaavaa on, että barometrin tulosten mukaan tällä hetkellä lähes yhtä suuri osuus nuorista on huolissaan työssä jaksamisestaan kuin työn riittävyydestä itselle. Työelämän kuormittavuus on sukupuolittunutta, ja tytöt kokevat työnsä sekä henkisesti että fyysisesti raskaaksi useammin kuin pojat. Myös työssä koettu syrjintä on sukupuolittunutta, ja tytöt raportoivat kokeneensa enemmän syrjintää niin sukupuolen kuin iän perusteella.

Nuorisobarometri 2019 Hyvää työtä! paitsi kuvaa nuorten työ- ja yrittäjyysasenteita tarjoaa myös työmarkkinoille toivon mukaan arvokasta tietoa nuorista ja heidän näkemyksistään työelämästä. Nuorten ajatukset työelämästä ja sen heissä nostattamat tunteet heijastelevat ennakoivasti tulevaisuuden työelämää. Toivomme, että barometri herättää keskustelua niin työelämän haasteissa jaksamisesta ja yhdenvertaisuudesta kuin siitä, miten työelämää ja yrittäjyyttä kannattaa kehittää aidosti paremmaksi tulevaisuutta ajatellen."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi Nuorisobarometrin 2019 Hyvää työtä! tulokset.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.