Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2020 alkaen

ROIDno-2019-3632

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Edellinen Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje on hyväksytty  15.3.2016, 40 § käyttöön 1.4.2016 alkaen.Perhehoitajavalmennusten järjestämisestä huolimatta alueella ei ole kuitenkaan ollut ikäihmisille perhehoitoa tarjolla. Toimintaohjetta on täydennetty ja tarkennettu vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä ja havaittuja muutostarpeita sisällön osalta. Toimintaohjeessa on myös päivitetty perhehoitajille maksettavat palkkiot, korvaukset ja perhehoidon asiakasmaksut. Perhehoitajavalmennus on päättymässä ja päivitetty toimintaohje mahdollistaa toiminnan aloittamisen viipymättä tilanteen mukaan.

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä osa- tai ympärivuorokautisesti perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona (Perhehoitolaki 20.3.2015/263, 3§). Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana tai osavuorokautista perustuen yksilöllisiin asiakas-, hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Ikäihmisten perhehoito on yksi osa ikäihmisten palvelujen kokonaisuutta ja se toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.

Perhehoitolain (20.3.2015/263) tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Perhehoitajille maksettavista palkkiosta ja kulukorvauksista on säädetty perhehoitolaissa (20.3.2015/263). Perhehoitoon liittyy sijoittavan tahon(kunnan) ja perhehoitajan kesken molemminpuolisia oikeuksia ja velvollisuuksia, joista sovitaan tarkemmin toimeksiantosopimuksessa. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoidosta maksettavasta hoitopalkkiosta, perhehoidosta aiheutuvista kustannusten korvaamisesta sekä perhehoitajan muusta tuesta, kuten vapaista, niiden järjestämisestä, työnohjauksesta ja täydennyskoulutuksesta. Lain mukaan perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 alkaen 816,21€ kalenterikuukaudessa yhtä hoidettavaa kohti ja kulukorvauksen vähimmäismäärä on 423,31€/kk hoidettavaa kohden. Kulukorvaus kattaa perhehoidossa olevan ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata.  Perhehoitajalle maksetaan vähintään Perhehoitolain (2015/263) 16§:n hoitopalkkion vähimmäismäärä kalenterikuukaudessa. Kunta voi maksaa myös vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa (PHL 6§ 1 mom.) Perhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus. Erityisistä syistä ennakkovalmennus voidaan suorittaa vuoden kuluessa sijoituksen alkamisesta. (PHL 6 §.)

Perhehoitajalle maksettavat korvaukset ja kulukorvaukset on uudistettu ja ne pohjautuvat pääosin Lapin muiden kuntien kanssa tehtyyn verkostotyöhön.  Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 125 000 perhehoidon aloittamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen käyttöön 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies Tarja Kontio, palveluohjaaja Saara Bitter 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Perusturvalautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.