Jätkänkynttilä silta

Perusturvalautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 LISÄPYKÄLÄ: Kevätportin seurantatyöryhmän esitys perusturvalautakunnalle (lisäpykälä)

ROIDno-2019-909

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitukselle on saapunut 24.2.2019 kirje koskien Esperi Care Kevätporttia.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.3.2019 § 121 merkitä kirjeen tiedoksi ja lähettää sen edelleen perusturvalautakunnalle valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti pyytää viranhaltijoita antamaan omat lausuntonsa kirjeen johdosta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää perusturvalautakuntaa saapuneen kantelun tutkimiseksi antamaan selvityksensä:

 1. Rovaniemen kaupungin ja Esperi Care Oy:n välisen sopimuksen sisällöstä kokonaisuudessaan;
 2. ostosopimuksessa edellytetyistä hoidon laadullisista kriteereistä;
 3. hoitajamitoituksen perusteista erityisesti vaikeavammaisten osalta;
 4. siitä, onko hoivan laatupoikkeamia havaittu ja miten niiden suhteen on toimittu;
 5. siitä, hoitaako asukkaiden lääkeasioita ja - jakoa luvan edellyttämät koulutetut henkilöt;
 6. siitä, onko työntekijöitä kuultu hoivan tasosta, ja mitkä ovat henkilöstön suuren vaihtuvuuden syyt;
 7. siitä, miten hoidon taso määritellään, ja että ketkä päättävät vaikeavammaisen palvelun sisällöstä ja sen muutoksista;
 8. miten vanhempien/omaisten näkemys on huomioitu, ja miten heitä on kuultu vammaisen hoitoprosessissa;
 9. miten hoivan laadun valvontaa tehdään ja kuinka siitä raportoidaan;
 10. siitä, miten selvitetään asukkaiden/asukkaiden edustajien (vanhemmat ja läheiset) tyytyväisyys saatuun palveluun, ja milloin po. asiaa on selvitetty;
 11. siitä, onko palveluntuottajalle asetettu sanktioita ellei hoivan laatupoikkeamia ole hoidettu kuntoon;
 12. siitä, onko kaupunkia laskutettu sellaisesta palvelusta, jota ei tosiasiallisesti ole annettu;
 13. siitä, onko palveluntuottajan työntekijöitä esiin tuomia huolia kuultu ja miten ne on huomioitu.

Kaupunginhallitus päätti pyytää perusturvalautakuntaa antamaan lausuntonsa myös siitä, tuleeko jokaisen Kevätportin asukkaan osalta käynnistää välittömästi palvelutarpeen uudelleenarviointi yhdessä vanhempien/läheisten/edunvalvojan kanssa
 
 Esitys:

Perusturvalautakunta antaa liitteenä olevat selvitykset ja lausunnot vastauksena kaupunginhallitukselle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta antaa liitteenä olevat selvitykset ja lausunnot vastauksena kaupunginhallitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta kuuli asiassa hallintolakimies Miikka Ruokamoa ja vs. palveluesimies Johanna Pikkuahoa.

Riitta-Maija Hokkanen poistui klo 17:34 tämän asian käsittelyn aikana.

Toimialajohtaja teki muutetun esityksen. Perusturvalautakunta antaa liitteenä olevat selvitykset ja lausunnot vastauksena kaupunginhallitukselle. Lisäksi perusturvalautakunta paneutuu jatkossa Kevätportin kanssa tehtyihin ja tehtäviin sopimuksiin.

Matti Torvinen esitti Päivi Alanne-Kunnarin, Asko Peuraniemen ja Hilpi Aholan kannattamana päättää perustaa Kevätportin seurantatyöryhmän, jonka tehtävänä on luoda keskusteluyhteys asiakkaiden, vanhempien, virkamiesten ja luottamusmiesten kesken. 

Päätös:

Perusturvalautakunta antaa liitteenä olevat selvitykset ja lausunnot vastauksena kaupunginhallitukselle. Lisäksi perusturvalautakunta paneutuu jatkossa Kevätportin kanssa tehtyihin ja tehtäviin sopimuksiin.

Lisäksi perusturvalautakunta päätti perustaa Kevätportin seurantatyöryhmän, jonka tehtävänä on luoda keskusteluyhteys asiakkaiden, vanhempien, virkamiesten ja luottamusmiesten kesken. Työryhmään valittiin Matti Torvinen, Päivi Alanne-Kunnari, Asko Peuraniemi ja Hilpi Ahola.

Matti Torvinen poistui klo 17:50 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:50-18:04.

Valmistelija

 • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan päätöksen (28.5.2019 § 86) mukainen Kevätportin seurantatyöryhmä on työskennellyt syksyn 2019 aikana ja ohessa työryhmän raportti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Paula Reponen, vs.toimialajohtaja, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Kevätportin seurantatyöryhmän raportin, joka välitetään asianosaisille ja hyväksyy seurantatyöryhmän esittämät toimenpiteet.

Päätös

Esittelijä teki muutetun esityksen: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Kevätportin seurantatyöryhmän raportin, joka välitetään asianosaisille. Perusturvalautakunta päättää esittää, että vastaavat viranhaltijat arvioivat seurantatyöryhmän esittämien toimenpiteiden toteuttamisen mahdollisuudet.

Perusturvalautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. 

 

Tiedoksi

Aikuisten ja työikäisten vt. palvelualuepäällikkö, erityisryhmien asumispalvelujen palveluesimies

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.